Rašybos pagrindai. Balsių rašyba

RAŠYBOS PAGRINDAI. Balsių rašyba

E ir IA rašyba žodžių galūnėse ir kamiene, įvairiose žodžio dalyse. Į ir Y rašymas žodžio galūnėje

I. E rašoma: – jeigu linksniuojamųjų žodžių vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko galūnėse yra , kitų linksnių galūnėse rašoma e, pvz.: gėlė-gėlei, katė-katei, pelė-pelei, tačiau duktė-dukteriai, sesuo, seserys-seseriai, seseria; – jeigu veiksmažodžio būtojo kartinio laiko trečiojo asmens galūnė , tai antrojo asmens galūnė –ei: nešė-nešei, rašė-rašei; siautė-siautei.

– veikiamosios (ilgojoje formoje) ir neveikiamosios rūšies dalyvių esamojo laiko trečiame asmenyje prieš galūnę rašome ia: lemiantis, lemiamas; gresiantis, gresiamas, nes veiksmažodžio esamojo laiko kamiengalis –ia;

– ĮSIDĖMĖTINŲ ŽODŽIŲ RAŠYBA. Dviese, netoliese, kadaise, beje, vaje, drauge, šalia.

– Žodžių šaknyse kirčiuota balsė e tariama ilgai arba trumpai, tačiau rašoma be nosinės: metai, medis, senas, geras,nešti, vesti.

Balsė e rašoma lietuviškose priesagose (pirštelis, žodelis, šešetas, gelteklė, šaltekšnis), kai kuriuose įvardžiuose (mane, tave, save, tačiau manęs, tavęs, savęs), nekaitomuose žodžiuose (nes, drauge, palei, kolei, šiolei, dėlei).

II. IA rašoma:

– Veikiamosios (ilgojoje formoje) ir neveikiamosios rūšies dalyvių esamojo laiko trečiame asmenyje prieš galūnę rašoma –ia: lemiantis, lemiamas; gresiantis, gresiamas, nes veiksmažodžio esamojo laiko kamiengalis –is.

– Linksniuojamųjų žodžių galūnėse ia rašoma, kai nė vienas to žodžio linksnis neturi balsio ė, pvz., daiktavardžiai – kelias, keliai, dalia, dalias, šaliai, vaisiaus, staliai; būdvardžiai – žalias, žaliam, lygiam,žalia, žaliai, lygias; geriausias, geriausia, geriausiam; mediniam, mediniame, mediniai; geresniam, geresniame, geresniais; įvardžiai – kuriam, kuriais, kurias; skaitvardžiais – keturiais, keturias; penkiais, penkias.

Su ia rašoma ir dukteriai, dukteria, nes su vardininko galūne –ė čia kaitaliojasi ne šių linksnių galūnės –iai, -ia, o prieš r esantis balsis e, plg. dukt-ė, dukt-er-iai. ĮSIDĖMĖK: ses-uo, ses-er-iai.

– Veiksmažodžių esamojo laiko trečiojo asmens galūnėje (kelia, skalbia, maudžia, verčia, audžia), būtojo kartinio laiko vienaskaitos pirmojo asmens (kėliau, skalbiau, maudžiau, verčiau, audžiau) ir tariamosios nuosakos vienaskaitos pirmojo asmens galūnėje (kelčiau, skalbčiau, versčiau, ausčiau), iš esamojo laiko trečiojo asmens sudarytose formose: skalbia-me, skalbia-te,dalyviai (skalbia-ntis, skalbia-nti, skalbia-mas, skalbia-ma, skalbsia-ntis, skalbsia-nti, skalbsia-nčio, skalbsia-nčios), padalyviai (skalbia-nt, verčia-nt).

– Lietuviškuose žodžiuose niekada nerašoma eu, tik iau: šiaudas, kriaušė, kiauras, džiaugtis, liautis. Tarptautiniuose žodžiuose rašoma eu, išskyrus aliarmas, girlianda, pliažas, Aliaska.

Su ia rašomi kai kurie prieveiksmiai (nakčia, delčia, šalia, slapčia, vogčia, tyčia), tarp sudurtinių žodžių dėmenų (angliakasys, dalgiakotis, piliakalnis, rugiagėlė, saldžiarūgštis), sudurtiniai skaitvardžiai (nuo keturiasdešimt iki devyniasdešimt), lietuviškose priesagose, prieš kurias minkštieji priebalsiai t,d virsta č,dž: -iausias (balč-iausias, saldž-iausias), -iauti, -iauja, -iavo (posėdž-iauti, posėdž-iauja, posėdž-iavo), -iava (baudž-iava ir rink-liava), -iacija (aviacija, transliacija, cirkuliacija), -iantas (spekuliantas, simuliantas), -iatorius (izoliatorius, ventiliatorius), -iaras, -iarus, -iarija (kapiliaras, populiarus, kanceliarija).

III. Į rašoma žodžio galūnėje:       – vienaskaitos galininke (ką?): šulinį, vasarą.IV. Y rašoma žodžio galūnėje:       – sutrumpėjusiame vienaskaitos vietininke (kur?kame?): šuliny, pabaly, pamary…

1 užduotis. Parašykite šių prieveiksmių ir bevardės giminės būdvardžių aukščiausiąjį laipsnį (Pasitikrinti: e ir ia rašyba žodžių galūnėse):

gerai – geriausiai  arti – _______________________ greitai – ____________________________

gera – geriausia  sveika – _____________________  toli – _______________________________

ramiai – _______________________  daug – ______________________   aukšta – _____________________________

tylu – _________________________  labai – ______________________   tyliai – ______________________________

2 užduotis. Įrašykite praleistas raides (J Pasitikrinti: e ir ia rašyba žodžių galūnėse).

Sraun______i, sen______i (kaip?), lig šiol_____i, smark_____i, tankiaus_____i, kol_____i, pal_____i, ryšk____i, stipr___i.

3 užduotis. Įrašykite praleistas raides (Pasitikrinti: e ir ia rašyba žodžių kamiene).

1. Kitą pavasarį gulbės vėl (ne, panoro)____________ skristi į ši___rę. 2. Sausuma lašišos netoli kel__vo. 3. Jomantas g__veno nuošal__me kampe, (ne, per, toliausiai)_________________ nuo ežero. 4. Liga nešauk__ma ateina. 5. Kelis kartus Grėtė pasižiūrėjo į bežaidž__nčius vaikus. 6. Gatvėje baltavo nauji stamb__plokščiai namai. 7. Ant stogų tupi balti, dideli pol__riniai kirai ir klyksi. 8. Darbas gal (ne, per)___________ sunk__usias. 9. Martynas pritar__mai linkt__lėjo. 10. Pasidėjęs ant stal__lio, ėmė braižyti įvair__formes figūras. 11. Įsukęs į viešk__lį, žv__jas išgirdo šauk__nt. 12. Deksnys tir__mai pasižiūri į kalvį. 13. Lietus l__ujasi. 14. Pus__uk__lėje mus pasiv__ja Tarūnas. 15. Tegul bus dar daugiau tiršto kv__nčio viržių medaus. 16. Iš padangėje lek__nčio did__lio d__b__sies iškrito k__li lietaus lašai. 17. Raulys nuoširdž__ pritarė draugo entuz__zmui. 18. Jis pasiklausė ir išgirdo skundž__ntis skruzdėlių karalių. 19. Adomėlis šv__tėjo kažkokiu nesuvok__mu, iš sielos gilumos tr__kštančiu dž__ugsmu. 20. Nuo didžiulio užvėjingo akm__ns atsisk__rė tr__j__tas paauglių.

4 užduotis. Suskliaustuosius žodžius parašykite reikiamu linksniu (Pasitikrinti: e ir ia rašyba žodžių galūnėse).

1. Didžiajame kambary Grėtė sveikinasi su ____________________________(atvykę svečiai). 2. Paukščiai turi savo kelius ir ____________________(kryžkelės). 3. Žmonės ėjo ___________________(gatvė) linksmesni nei paprastai. 4. Oras kvepėjo grybais ir _____________________(nokstantys obuoliai), nors arti nesimatė nė vienos obels. 5. Pro kabinos langelį matau ___________________(šmėžuojanti) seržanto ____________________(kepurė). 6. Sustoję spoksojome į _________________(išdykusi vovevaitė). 7. Į _________________(marios) neskubėdamas tekėjo platus ir galingas Nemunas. 8. Aš gerai atsimenu tą _________________(niūri) rudens ______________(pavakarė). 9. _____________(Saulė) tekant, Konstantinas palydėjo Liudą iki Nemuno ir, perplukdęs jį į kitą __________________(pusė), grįžo namo. 10. Blogis, lydėjęs herojaus žygdarbius, nusiaubė jo _________________(dvasia). 11. Baltas rūkas jau kelias ties ________________________(tamsi pakalnė). 12. Jis atidarė ________________________(pirmutinės) duris. 13. Papuošti _______________________(žali vainikai) juodbėriai keliu atžvengia. 14. Žmonės kalbėjosi apie savo darbą, __________________________________(giminės, nutrūkusios) atostogas. 15. Tinka kaip __________________(karvė) balnas. 16. ______________(Naktis) viskas paruošta. 17. Pasakysiu tavo ________________________(duktė), kai sutiksiu, kaip stengiesi dėl jos. 18. Turiu ______________________(marios) laiko ir nežinau, kur jį dėti. 19. Vietą _____________________(nakvynė) pasirinkome mažoje aikštelėje. 20. Vilius su broliais, ____________________(sesuo) ir kaimynų vaikais sėdi daržo patvory saulėje ir šildosi.

5 užduotis. Įrašykite praleistas raides (Pasitikrinti: e ir ia rašyba žodžių galūnėse ir įvairiose žodžio dalyse).

1. Daug kartų apgaudinėj__ save ir kitus, dabar galvok ir pasakyk sau paskutin__ teisyb__. 2. Ina žiūrėjo į vakaruos__ liepsnojančius saulėl__džio gaisus, kurie siuntė paskutinį atsisveikinimo spindulį išvargus__i žem__i. 3. Jis nedrąs__i įsibrido į rasotą žol__. 4. Steponas pasiverč__ ant šono, įrem__ alkūn__ į pievut__ ir tik dabar pagalvoja, ko jis čia drybso. 5. Tik nebaugink taip pašėlus__i. 6. Taip nusprend__s, vėžys išsiruošė į ilgą varginanč__ kelion__. 7. Albinas kalbėjo tyl__i, protrūk__is. 8. Pač__s pavojingiaus__s vietas, kur buvo lauk__ma priešų tankų, užėmė okupantai. 9. Jo niūr__s mintis išblaškė n__toliese suskamb__jusi dain__lė. 10. Retai iškabinėti tarp žydinčių liepų žibintai plūdur__vo drėgnoj__ ir šiltoj__ nakties erdvėj__. 11. Praėjo septyn__ri metai. 12. Vienas arkliukas tuo k__liu temps šeš__tą rogių su r__stais. 13. Atsisak__mas nuo pag__rimo – tai noras būti gir__mama dar kartą. 14. Kartą ėjo žmogus iš baudž__vos su tuščiu maišu ir spragilu ant p__čių. 15. Čia vėl kaitr__i įšilo kaln__lių apstotas samaningas raistas. 16. Sn__guotu keliu __jome į vakarus. 17. Ar tu nemat__i, ar nepastebėj__i: miglos__ kėlės šviesi saul__lė, kai tu balnoj__i ristą žirg__lį, tamsiu ji apsin__ukė juodu debesėliu. 18. Turėjo jis k__turis s__nus kaip ąžuolus plač__šakius. 19. Smaragdin__i  ež__rų vand__nys tyl__i judina pakrančių nendr__s. 20. Visame pagiryj__ nebuvo linksm__snio ir nerūp__sting__snio gyv__ntojo.

****************************************

Vertinimo lentelė

Tema. E ir IA rašyba žodžių galūnėse ir kamiene, įvairiose žodžio dalyse. Į ir Y rašymas žodžio galūnėje


Užduočių Nr. 1 2 3 4 5 Taškų suma PAŽYMYS
Taškai 10 9 20 20 20 79
Surinkta
Surinkta taškų 79-74 73-68 67-59 58-49 48-38 37-26 25-13 12-0
Pažymys 10 9 8 7 6 5 4 3

,

%d bloggers like this: