Rašybos pagrindai. Žodžių rašymas atskirai ir kartu

****************************************

RAŠYBOS PAGRINDAI. Žodžių rašymas atskirai ir kartu

****************************************

I. Žodžių junginiai, bent vienam žodžiui sutrumpėjus, rašomi kartu, pvz.: anapus, kažkas, turbūt, galbūt, žūtbūt, kaipmat:   Turbūt – turi būti, galbūt – gali būti, kaipmat – kaip matyti.
II. Dalelytė vis rašoma atskirai, išskyrus: suvis, užvis, pervis, visgi., pvz.: vis tiek, vis viena, vis dėlto.

1užduotis. Perrašykite sakinius, vis parašydami kartu arba skyrium su kitais žodžiais (Patikrinti: I ir II taisyklės).

1. Nukirsti tokį medį – (vis, tiek)____________ kaip žmogų užmušti! 2. Jiedu yra tapę kitokie, bet (vis, dėl, to)_________ vienas antram nesvetimi. 3. Mes (vis, tiek)___________ važiuosime ir lauksime jų grįžtant. 4. Tokia jau žmogaus nelaba prigimtis – jis, net kelis kartus gyvendamas, (vis, vien)__________ neišmoktų gyventi. 5. Nors Steponas valgyti visai nenori, (vis, gi)__________ atsikanda agurko, tačiau negali nuryti – kąsnis veliasi burnoje lyg pakulos. 6. Tikiu žmogumi, ir tai (už, vis)__________ svarbiausia. 7. (Vis, dėl, to)___________ tu neatėjai, ir todėl aš supykau. 8. (Už, vis)__________ labiausiai bijojau vietinių žmonių. 9. (Kaž, koks)___________ svetimas tavo balsas. 10. (Žūt, būt)__________ pasiryžo sužinoti, kas ten atsitiko.

III. Dalelytė gi rašoma kartu su vienskiemeniais nekaitomais (nelinksniuojamais) žodžiais: argi, betgi, netgi, kurgi, irgi, vėlgi, kadgi, kaipgi, visgi. Rašoma atskirai nuo kaitomų vienskiemenių žodžių (ko gi, kuo gi…), ir nekaitomų daugiaskiemenių (gražu gi, kodėl gi, todėl gi, tenai gi, tuojau gi, vis tiek gi, sakau gi). IŠIMTYS: nejaugi, kadangi, taipogi.

2 užduotis. Perrašykite sakinius, gi parašydami kartu arba skyrium su kitais žodžiais (Patikrinti: III taisyklė).

1. Pasakyk, mamute, (kas, gi)_________ tie linai? 2. Mes dar ilgai su pusbroliu laužėm galvas, (ką, gi)___________ pastebėjo dėdė. 3. (Kur, gi)_________ Vytautas nuėjo? 4. Jie (ir, gi)_________ nepajuto tikro skausmo, ir užuojauta bus formali. 5. Ji skaito pasakas, vaikšto pasakoj, (bet, gi)_________ pati tiesa – kodėl paliekama tik pasakai! 6. (Gal, gi)_________ svetur bus linksmiau? 7. Tai (ko, gi)___________ taip neries iš kailio? 8. (Kodėl, gi)____________ širdį taip gelia vienam iš žmonių giminės? 9. Jeigu taip, (kaip, gi)_________ jis galėjo tau nusikalsti, kad jį šitaip muši. 10. (Ar, gi)________ jis ir man dabar smogs?

IV. Dalelytė per rašoma atskirai, išskyrus pernelyg, nepernelyg (sustabarėjusios formos), pvz.: per daug, per jaunas. Nepainioti su priešdėliu per-, pvz.: perkelti, perrašyti.

3 užduotis. Perrašykite sakinius, per rašydami kartu ir skyrium su kitais žodžiais (Pasitikrinti: IV taisyklė).

1. Kad man taip, tai gulėčiau (per, dien)___________. 2. Kas (per, daug)____________, tas nesveika. 3. Nedera būti (per, nelyg)_________ smalsiam. 4. Kai iš laimės (per, daug)__________ reikalauji, ji virsta nelaime. 5. Dabar pats matau, (per, toli)_________ nuklydęs. 6. Nebūk (per, drąsi)___________ ir nepasitikėk (per, daug)_________ savimi. 7. (Per, daug)_________ visur tylu, lyg prieš kokią audrą. 8. Tos pačios elektrinio laikrodžio rodyklės staiga pradėjo (per, daug)_________ greitai suktis.

V. Dalelytės te, be, tebe rašomos kartu su veiksmažodžiais, būdvardžiais, būdvardiniais prieveiksmiais, kai tarp jų neįsiterpęs kitas žodis: teeinate jis eina, tegražuste gražu, bekalba, betoli, tebešneka, tebetoli.

4 užduotis. Perskaitykite sakinius ir paaiškinkite, kaip ir kodėl rašomos dalelytės  te, be, tebe (Remtis V taisykle).

1. Paklaikęs paukštis kirto vėl, kapojo ir draskė nagais kruvinas mirties rankas, nes buvo (be, maž)________ laisvas. 2. Jis pats, nors ne literatas, (be, abejo)__________, suprantąs, kaip tai svarbu. 3. (Be, to)____________, besirūpindama pašlijusia sveikata ji visko spėjo prisiskaityti. 4. Retai kas pro jų namus (te, praeina)_____________. 5. Jei dabar pargriūtų, vargu ar (be, galėtų)_____________ pakilti. 6. Konstantinas (be, paliovos)__________________ tvirtins, kad ten aukso turėtų būti. 7. (Te, būna)____________, kas turi būti. 8. Vaikams pakyrėjo tokia žiema (be, galo)____________ (be, krašto)______________. 9. Jam atrodė, kad autobusas (be, galo)____________ jau lėtai slenka. 10. Mažutė vilties kibirkštėlė dar (tebe, ruseno)_____________ jos širdyje. 11. Saulė spigino (be, jokio)____________ gailesčio.

VI. Dalelytė nebe su kitais žodžiais rašoma panašiai kaip neiginys ne: –    kartu su veiksmažodžiais, iš jų sudarytomis formomis, būdvardžiais ir būdvardiniais prieveiksmiais: nebešneka, nebegalėdamas, nebesuprantamas, nebegeras, nebegerai, nebejauku, nebetoli;

–    atskirai nuo daiktavardžių, įvardžių, skaitvardžių ir prieveiksmių, nuo kurių atskirai rašomas neiginys ne: nebe poilsis (rūpi), nebe laikas (miegoti), nebe tas, nebe pirmas, nebe vienas, nebe visur, nebe taip;

–    atskirai nuo visų žodžių, kai pasakomas prieštaravimas, pvz.: Nebe skaito, o rašo. Dangus nebe mėlynas, o pilkas.

5 užduotis. Parašykite nebe drauge arba skyrium su kitais žodžiais (Pasitikrinti: VI taisyklė).

1. Dabar ir žmonės (nebe, tie)________. 2. Rapolas nieko (nebe, sakė)___________, tiktai galvą linktelėjo. 3. Tėte, (nebe, toks)_____________ jau aš mažas. 4. (Nebe, daug)___________ mūsų liko, ir (nebe, tokie)____________ mes, kaip anksčiau. 5. (Nebe, pirmąkart)_______________ jis nakvoja svetur. 6. Tik perliek vandeniu, jis (nebe, kažin)______________ ką sugaudo. 7. Geriau būtų buvę, jei daugiau būtum (nebe, dirbęs)______________. 8. (Nebe, daug)__________ liko mums vargti. 9. (Nebe, tie)______________ laikai, kai toks kelias buvo. 10. Jis užmigo daugiau (nebe, pabudęs). 11. (Nebe, pirmą)____________ kartą aš matau tuos paukščius.

VII. Dalelytės , nei rašomos atskirai nuo visų žodžių, pvz.: nemanė ten eiti.  šalčio nebijo. vienas lapelis nejudėjo. kiek nepasikeitė. Nei šviečia, nei šildo. Nebuvo nei saulės, nei vėjo. PASTABA. Rašomos kartu tik su nepilnais žodžiais, pvz.: nėmaž, nėkart.

6 užduotis. Nuspręskite, kaip – drauge ar skyrium – rašytine suskliaustieji žodžiai (Pasitikrinti: VII taisyklė).

1. Pagaliau viskas nutilo, aplinkui – (nė, gyvos)____________ dvasios. 2. Aplinkui (nė, balso)__________, tik girgžda po kojų sušalęs sniegas. 3. Aš žiūrėjau, kaip pamažu rausta jos veidas, ir negalėjau ištarti (nė, žodžio)__________. 4. Tu (nei, pirmas)___________, (nei, paskutinis)______________. 5. Neturiu (nė, lito)______________.

VIII. Užtai, užtat… – reikšme „todėl“; dėlto – „tačiau“ rašome kartu, pvz.: Jis pametė pinigus ir tai gavo barti. Jis sirgo, dėl to neatėjo. Šiuo atveju tai, to yra ne dalelytės, o rodomieji įvardžiai, todėl rašom atskirai.

7 užduotis. Perskaitykite sakinius ir paaiškinkite, kada rašome dėl to, už tai ir  dėlto, užtai (Pasitkrinti: VIII taisyklė).

1. Bet užtat dabar jau žino gyvenimo skonį. 2. tai jos seselė gauna kas dieną po litrą šilto, kvepiančio, saldaus pieno. 3. Niekas tavęs dėl to nekaltina. 4. Man buvo jos veidas dėl to įdomus, kad neapsakomai negražus. 5. Jis buvo vis dėlto geras šunytis, o pyko ant visų tik dėl to, kad buvo visai išbadėjęs. 6. Jie dėl to neateina, kad Grėtė jų nenori. 7. Juk jis vis dėlto buvo laikomas patikimu ir pažangiu draugu. 8. Atmink tamsta, kad vis dėlto pas mus tebėra žmonių, brendančių per pelkes. 9. Niekas tavęs dėl to nekaltina. 10. Bet užtat dabar jau žino gyvenimo skonį.

****************************************

APIBENDRINIMAS. Parašykite suskliaustuosius žodžius kartu arba skyrium su kitais žodžiais (Remkitės I-VIII taisyklėmis).

 

1. (Gal, būt)___________ ir Stasė sugrįš, kaip kiekvieną rytą sugrįžta saulės spinduliai? 2. (Šią, nakt)____________ pas mus partizanai ateis. 3. (Tur, būt)___________ kiekvieno žmogaus gyvenime esti akimirkų, kada jis trokšta pabūti vienas, pats su savimi. 4. (Kas, dieną)__________ išgirstame naujus didvyrių vardus. 5. Per vėjo ūžesį man ima rodytis, kad gieda (kaž, kur)_________ strazdai. 6. (Kaip, tik)________ (dėl, to)____________ buvo tokia tvirta drausmė. 7. (Ko, gi)_______ aš turiu rūpintis, jei jam galvos nesopa. 8. Čia glūdėjo (kažin, kokia)_____________ mįslė. 9. (Lig, šiol)_________ negaliu suprasti, (kas, gi)___________ ten atsitiko. 10. Jis (per, daug)__________ atkaklus, kad (tuoj, pat)_____________ pasiduotų. 11. (Iš, ties)________ (nebe, daug)_________ liko mums vargti. 12. (Kaip, mat)__________ sutiko, nes norėjo pasirodyti, kad galingesnis už kitus. 13. Gali nupirkti kelis kilogramus, (vis, tiek)_____________ (per, daug)___________ nebus. 14. Buvusias gyvenvietes (te, primena)____________ seni kaimų pavadinimai, kurie (taip, pat)____________ tuoj išnyks. 15. Dabar teks (kart, kartėmis)____________ prisėsti pagriovyje. 16. (Tą, syk)_________ jo mokykloje nebuvo. 17. Jie (vis, dėl, to)____________ skuba, o prakaitas žliaugia. 18. (Tik, tai)___________ į raštinę pavėlavau, bet (dėl, to)_________ nereikia nusiminti. 19. (Už, vis)__________ mieliau būtų sugrįžęs į trobą. 20. Domarkas ne kartą mąstęs: juo (jie, du)____________ su žmona eis senyn, juo nežymesni darysis takai. 21. Tą vakarą jis (maž, daug)___________ taip stovėjo, ir nesvarbu, kad nuo tolaiko praėjo dvidešimt penkeri metai. 22. – Drąsi tu (be, galo)__________, dukra,- ištarė tėvas. 23. (Už, tat)____________ po pusvalandžio atsiranda tėvas. 24. Ji sustojo prirūkyto kambario vidury ir (nė, kiek)___________ nesumišusi kvietė Pelenių. 25. Tetulė Iza nujautė (kur, kas)__________ skaudesnę savo ateitį. 26. Bet (vis, dėl. to)___________ labiausiai jai rūpi vaikas. 27. Gal (iš, tiesų)___________ esu nepataisomas individualistas? 28. (Vien, tik)___________saulė netelpa į jų norus. 29. (Ar, gi)__________ galėjai tai vadinti honoraru? 30. Kareivis (iš, kart)___________ pastebėjo, kad sesers veidas pablyškęs. 31. Nurimusios atrodo (nebe, gyvos)___________, o pradėtos skusti jos (vis, tiek)___________ atgyja. 32. Liudvikui (ne, jauku)__________ pasidarė, (vis, tos)_________ mintys zujo po galvą. 33. Ten reikia būti pašėlusiai anksti, kad arčiau užsiimtum eilę prie duonos, nes gali negauti (nė, kiek)___________. 34. Tervydis sėdėjo tyliai, (net, gi)________ ranką bijodamas pajudinti. 35. (Už, tat)__________ prašom sėstis. 36. Pradedi suprasti, kad (kaip, tik)__________ yra atvirkščiai. 37. Senelė nieko nesuprato, (tik, tai)__________ Petrukas jautė tariamo žodžio skonį gomuryje. 38. Jis (šiaip, taip)_________ susilaikė. 39. (Čia, pat)_________ mieguistai sušlepsėjo tėvo žingsniai. 40. Brolis (nei, iš, šio)____________, (nei, iš, to)____________ išardė sienas, išmėtė spąstus pelėms gaudyti. 41. Saulė (vos, tik)_________ blykstelėjusi pasislepė. 42. Nenorėjo klausyti, ką (gal, būt)____________ stipresnio pasakys.

,

%d bloggers like this: