Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas (2013 m.)

2013 m. brandos egzaminas

Skaidrės čia

Lietuvių kalbos ir literatūros kaip dalyko tikslas

–  Padėti mokiniams ugdytis komunikavimo lietuvių kalba ir literatūrinę (kultūrinę) kompetencijas;

–  išplėtoti gebėjimus kalbėti ir rašyti aiškia, taisyklinga bei turtinga kalba, suvokti save kaip kalbos ir kultūros paveldėtojus, puoselėtojus ir kūrėjus;

–  susiformuoti laisvo, atsakingo žmogaus savimonę, asmeninį santykį su literatūra (kultūra), sustiprinti savo tapatybę ir savivertę;

–  išsiugdyti kūrybinį ir kritinį mąstymą.

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos tikslai

–  Įvertinti mokinių gebėjimus remtis lietuvių kalbos ir literatūros programos žiniomis bei kultūrine patirtimi;

–  įvertinti mokinių bendrąjį raštingumą – gebėjimus sukurti rišlų, argumentuotą tekstą laikantis taisyklingos kalbos reikalavimų;

–  įvertinti bendruosius mokinių gebėjimus spręsti problemas, analizuoti, interpretuoti ir vertinti;

–  įvertintus mokinių pasiekimus palyginti su nustatytais pasiekimų lygiais;

–  sudaryti galimybes mokykloms ir kitiems socialiniams partneriams analizuoti lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) veiksmingumą.

—————

Vadovaujantis brandos egzamino programa 2013 m. pavasarį rengiamas visų Lietuvos mokyklų abiturientams bendras lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas.

Brandos egzamino tipas

Valstybinis brandos egzaminas rengiamas remiantis bendrosios programos išplėstiniu kursu ir atitinka išplėstinio kurso pasiekimų lygio reikalavimus.

Mokyklinis brandos egzaminas rengiamas remiantis bendrosios programos bendruoju kursu ir atitinka bendrojo kurso pasiekimų lygio reikalavimus.

Pastaba

Rinktis ir laikyti valstybinį egzaminą turi teisę ir tie mokiniai, kurie lietuvių kalbos mokėsi pagal išplėstinio kurso programą, ir tie, kurie lietuvių kalbos mokėsi pagal bendrojo kurso programą.

Egzamino užduoties pobūdis

Vienos dalies atvirojo tipo užduotis – rašinys, kuriuo mokiniui reikės parodyti:

–  kultūrinę brandą;

– analizės, sintezės, apibendrinimo, vertinimo, problemų sprendimo ir argumentavimo gebėjimus;

– kalbos vartojimo veiksmingumą ir raštingumą.

Laikydamas egzaminą mokinys rinksis vieną temą iš siūlomų ir ja parašys rašinį.

Bus pateikiamos dvi samprotavimo ir dvi literatūrinio rašinio užduotys.

Samprotavimo rašinio objektas – tema ir problema, kurią siekiama apsvarstyti (išspręsti).

Literatūrinio rašinio objektas – literatūra, kurią siekiama interpretuoti (nagrinėti, analizuoti) pateikta tema.

Prie kiekvienos rašinio temos bus pateikiamas sąrašas autorių, iš kurių vieną mokinys privalės pasirinkti ir remtis jo kūryba (jei rašys samprotavimo rašinį) arba jo kūrybą interpretuoti (jei rašys literatūrinį rašinį):

– valstybiniam brandos egzaminui prie temos bus pateikiami trys privalomi lietuvių autoriai iš bendrosios programos išplėstinio kurso;

–  mokykliniam brandos egzaminui prie temos bus pateikiami keturi privalomi lietuvių autoriai iš bendrosios programos bendrojo kurso.

Rašydamas samprotavimo rašinį mokinys pasirinktą temą turi atskleisti analizuodamas pilietines, egzistencines, pasaulėvokos problemas, o analizę privalo susieti su pasirinkto vieno iš nurodytų autorių kūryba bei kultūriniu istoriniu ir (ar) biografiniu kontekstais, gali remtis asmenine (kultūrine, visuomenine, emocine) patirtimi.

Rašydamas literatūrinį rašinį mokinys pasirinktą temą turi atskleisti analizuodamas literatūros kūrinius ir jų kultūrinius istorinius kontekstus. Rašinyje privaloma rašyti apie dviejų (mokykliniame – apie vieno) autorių kūrybą: vienas autorius pasirenkamas iš prie temos nurodytų, kitą mokinys gali pasirinkti savo nuožiūra.

Mokyklinio brandos egzamino užduotyje prie rašinio temos pateikiami trys nukreipiamieji klausimai, kurie mokiniui gali padėti pasirinkti rašymo kryptį. Laikytis šių klausimų siūlomos rašymo krypties neprivaloma, klausimai yra pagalbiniai.

Egzamino rašinio apimtis

Valstybiniam brandos egzaminui – ne mažiau nei 500 žodžių rašinį (trukmė – 4 val.).

Mokyklinio brandos egzaminui – ne mažiau nei 350 žodžių rašinį (trukmė – 3,5 val.)

Pastaba

Per brandos egzaminą negalima naudotis literatūros kūriniais, tačiau mokiniams leidžiama naudotis norminamaisiais lietuvių kalbos žodynais (DLKŽ).

Egzamino vertinimo kriteriniai lygiai

2013 m. valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimui taikomas nebe norminis, bet kriterinis principas. Numatyti trys egzamino užduoties kriterinio vertinimo lygiai:

    – minimalusis (I),

    – pagrindinis (II),

    – aukščiausiasis (III).

Egzamino vertinimo pakopos

Kriteriniai lygiai apima septynias vertinimo pakopas:

– minimalusis ir pagrindinis lygiai turi po tris pakopas;

–  aukščiausiasisvieną pakopą.

Įvertinus rašinį kandidato pasiekimai palyginami su nustatytais standartais ir kandidatas pagal savo rezultatą patenka į kriterinio vertinimo skalę.

Egzamino vertinimo sritys ir proporcijos

Rašinio turinys (40 proc.) – 20 taškų.

Kalbos taisyklingumas (35 proc.) – 18 taškų.

Teksto raiška (25 proc.) – 12 taškų.

Kiekviena sritis vertinama pagal vertinimo normomis aprašytus kriterijus.

Egzamino vertinimo sričių kriterijai (1)

Samprotavimo rašinio turinio kriterijai:

temos, problemos analizė (vertinami bendri gebėjimai kryptingai analizuoti, argumentuoti, vertinti ir pagrįstai apibendrinti);

rėmimasis literatūra bei kontekstu (vertinamas gebėjimas tinkamai paremti teiginius kūriniu ir kontekstu).

Literatūrinio rašinio turinio kriterijai:

temos plėtotė bei literatūros kūrinių interpretavimas ir siejimas su kontekstu.

Egzamino vertinimo sričių kriterijai (2)

Samprotavimo ir literatūrinio rašinių kalbos taisyklingumo kriterijai:

kalbos vartojimas (gramatika ir leksika);

raštingumas (rašyba ir skyryba).

Egzamino vertinimo sričių kriterijai (3)

Samprotavimo ir literatūrinio rašinių teksto raiškos kriterijai:

kalbinė raiška (vertinama teksto logika, stilius, žodyno turtingumas ir sintaksinės sandaros įvairumas);

teksto struktūra (vertinama teksto struktūrinių dalių proporcijos, teksto skaidymas pastraipomis ir nuoseklumas).

Pastabos

Valstybinis brandos egzaminas išlaikomas atlikus egzamino užduotį ir surinkus 30 proc. visų už rašinį galimų surinkti taškų.

Mokyklinio brandos egzamino darbas vertinamas taškais pagal mokyklinio brandos egzamino vertinimo instrukcijoje pateiktas vertinimo normas.

Egzaminas neišlaikomas, kai:

     – užduotis neatlikta;

     – rašinys parašomas ne ta tema;

     – rašinyje nesiremiama nė vienu iš nurodytų autorių;

     – rašinio apimtis yra mažesnė nei pusė nurodytų žodžių skaičiaus.

Pagal švietimo ir mokslo ministro G. Steponavičiaus patvirtintą 2013 m. brandos egzaminų tvarkaraštį, lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas vyks birželio 3 d.

 

Rašinių temų formuluotės (ruošiantis 2013 m. brandos egzaminui)

 Literatūrinių rašinių temų formuluotės (pavyzdžiai)

1. M. K. Sarbievijus teigia: „Dorybė vengia, net jei verta yra,/ šlovingo garso“. Kaip dorybė vertinama literatūroje? (K. Donelaitis, V. Kudirka, J. Biliūnas).

2. Literatūra išaukština žmogaus siekį kurti tobulesnį pasaulį (M. Mažvydas, Maironis, J. Biliūnas).

3. Literatūra – tautos istorijos liudytoja (M. Mažvydas, Maironis, V. Kudirka).

4. Kaip literatūroje vaizduojamas darbas? (K. Donelaitis, V. Kudirka, Vaižgantas).

5. Darbo džiaugsmas ir prasmė literatūroje (K. Donelaitis, V. Kudirka, Vaižgantas).

6. Pasididžiavimas istorija literatūroje (Radvanas, A. Mickevičius, Maironis).

Samprotavimo rašinių temų formuluotės (pavyzdžiai)

1. Ko gamtoje ieško žmogaus siela? (K. Donelaitis, A. Baranauskas, Vaižgantas).

2. Kaip žmogus tampa asmenybe? (M. Mažvydas, Maironis, J. Biliūnas).

3. Dėl ko verta gyventi? (V. Kudirka, Maironis, J. Biliūnas).

4. Dėl ko verta gyventi? (Sarbievijus, V. Kudirka, J. Biliūnas).

5. Laikai keičiasi – tradicinės vertybės išlieka. Ką apie tai manote? (K. Donelaitis, M. Daukša, Vaižgantas).

6. Ateitį kuria jauni (M. Mažvydas, Maironis, J. Biliūnas).

7. Meilė vakar ir šiandien (A. Mickevičius, Maironis, Vaižgantas).

8. Kalba – bendras meilės ryšys (M. Daukša, A. Mickevičius, Maironis).

Daugiau informacijos žr. kategorijoje “Egzaminai“.

Reklama

 1. #1 by Viktorija on 2013/03/09 - 09:03

  Sveiki. Esi dvyliktokė ir turiu 2013 metų lietuvių kalbos įskaitos kalbėjimą. Tema – kalba. Potemė – 2. Italų kalbininkas Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini) teigia: mokėti svetimą kalbą reiškia ir pažinti kultūrą, suprasti net ir tai, kas nesakoma žodžiais. Kaip suprantate šią mintį? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.

  Parašyta, nežiūrint į jokius pavyzdžius platintus internete, ir padėjo, bei patikrino privati lietuvių kalbos mokytoja. Tad, atitinka visus reikalavimus ir vertas aukšto įvertinimo. Trukmė: 9-10min. Nėra jokių sunkių sąvokų, tekstas aiškus ir greitai išmokstamas.

  Kaina: 10Lt
  Tlf.: 862666522
  El.paštas: vika131@gmail.com

 2. #2 by Sigis on 2013/01/30 - 16:16

  Sveiki, rašau – parduodu 2013 VBE ir PUPP lietuvių kalbos kalbėjimo potemes. Potemės atitinka visus NEC standartus, PUPP užima apie 8 min. kalbėjimo laiko , 12KL. potemės 10 – 15min. Potemės lengvai įsimenamos ir greit išmokstamos. Prie parašyto darbo galiu pridėti ir kalbos planą (jeigu reikia), taip pat konsultuoju įvairiausiais klausimai susijusiais su kalbėjimo potemėmis. Turiu daug patirties darbų rašyme, rašau ne tik potemes, bet ir referatus, kursinius darbus, taigi darbai įvertinti 9 – 10 balais, aišku priklauso nuo paties žmogaus įdėtų pastangų išmokstant kalbą. Prieš perkant darbą visada atsiunčiu ištraukėlę iš parašytos kalbos, jog įsitikintumėte darbo kokybiškumu. Nupirkus darbą užsirašau mokyklos pavadinimą ir miestą ir daugiau į tą pačią mokyklą šio darbo nesiunčiu… Taip pat galiu sukurti planą kalbai. Įvairūs atsiskaitymo būdai. KAINA – 15LT

  Mano kontaktai:
  el.paštas: sigislab(eta)gmail.com Patogiausia susisiekti skype: donkichotas17 tel:860643015 (atsakau ir į sms žinutes)

  Turiu parašęs 12kl. potemes:
  KALBOS:
  *** Pasaulio universitetuose yra lituanistinių centrų. Pristatykite keletą jų. Kokia jų funkcija, reikšmė puoselėjant lietuvių kalbą?
  *** Anot Jolantos Zabarskaitės, žiniasklaidoje labai paplitę leksikos, metaforų, palyginimų štampai. Tai rodo ne tik paties rašančiojo ribotumą ir nepagarbą skaitytojui, taip skurdinama kalba. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.
  *** Kurį šiandienos visuomenės veikėją laikytumėte geriausiu oratoriumi? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.
  *** Kalba gali būti ir manipuliavimo priemonė. Kaip ir iš ko atpažinti, kada kalbėtojas manipuliuoja, kaip manipuliavimo išvengti? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais
  *** Italų kalbininkas Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini) teigia: mokėti svetimą kalbą reiškia ir pažinti kultūrą, suprasti net ir tai, kas nesakoma žodžiais. Kaip suprantate šią mintį? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais
  *** Kokias asmens, šeimos, visuomenės vertybes galime atpažinti iš vaikams duodamų vardų? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.
  *** Britų kalbininkas Deividas Kristalas (David Crystal) telefono žinučių rašymo žargonizuotu stiliumi nevadina katastrofa, nes taip vaikai įgunda ieškoti savo mintims užrašyti kuo tinkamesnės formos, tad tai prisideda prie didesnio raštingumo ir skatina kūrybingumą. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.
  LITERATŪROS
  *** Kuri Lietuvos literaturos autoriu pristatytumete Nobelio literaturos premijai ir kodel? Savo ižvalgas argumentuokite pavyzdžiais

  Turiu parašęs 10kl. potemes (potemės su planu):
  *** Kokią biblioteką laikytumėte kultūros židiniu? Pristatykite tokią jums žinomą ar įsivaizduojamą biblioteką.
  *** Dažnai teigiama, kad istoriniai filmai padeda suprasti istoriją. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

 3. #4 by Sigis on 2013/01/27 - 10:33

  Sveiki, rašau – parduodu 2013 VBE lietuvių kalbos kalbėjimo potemes. Potemės atitinka visus NEC standartus, užima 6-7 min. kalbėjimo laiko , lengvai įsimenamos ir greit išmokstamos. Prie parašyto darbo galiu pridėti ir kalbos planą (jeigu reikia), taip pat konsultuoju įvairiausiais klausimai susijusiais su kalbėjimo potemėmis. Turiu daug patirties darbų rašyme, rašau ne tik potemes, bet ir referatus, kursinius darbus, taigi darbai įvertinti 9 – 10 balais, aišku priklauso nuo paties žmogaus įdėtų pastangų išmokstant kalbą. Prieš perkant darbą visada atsiunčiu ištraukėlę iš parašytos kalbos, jog įsitikintumėte darbo kokybiškumu. Nupirkus darbą užsirašau mokyklos pavadinimą ir miestą ir daugiau į tą pačią mokyklą šio darbo nesiunčiu… Taip pat galiu sukurti planą kalbai. Įvairūs atsiskaitymo būdai.
  Mano kontaktai:
  el.paštas: sigislab@gmail.com Patogiausia susisiekti skype: donkichotas17

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: