Siūlomas klaidų žymėjimas

KlaidosGerb. lituanistai, norėdami atsisiųsti paspauskite čia /papildyta 2013-04-30 16:55/

Žymėjimas Klaidos tipas Komentaras
׀

Raštingumo klaida

 

Rašybos klaida.
v [1]
Skyrybos klaida .
gr Pažeidžiama kalbos norma. Vadovautis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu (pageidautina kuo naujesnis leidimas; prieiga internete http://www.autoinfa.lt/webdic/), Tarptautinių žodžių žodynu (ats. redaktorius Algimantas Kinderys; Vilnius: Alma littera, 2008 arba 2001; tinka ir šio žodyno elektroninė versija Interleksis), Kalbos patarimais 1, Kalbos patarimais 2 (1), Kalbos patarimai 2 (2), Kalbos  patarimai 2 (3), Kalbos patarimai 4 (1), Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba, Vilnius: Mokslas, 1992 (tik rašybos dalis); Privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklės (VLKK 2006 09 28 nutarimas, prieiga internete www.vlkk.lt/lit/nutarimai/skyryba/ ), Didžiųjų kalbos  klaidų sąrašu.
ž Vertalai, barbarizmai,semantizmai.
st

Raiškos klaida

 

Žodis, vartojamas netinkama reikšme (kenkia minties tikslumui).

Etc.Netinkamas morfologinių formų derinimas (nesuderintas asmuo, skaičius, laikas, giminė);

Netinkamos sintaksinės konstrukcijos (nemotyvuota žodžių tvarka; netiksliai nustatytos sakinio ribos; nesujungti artimai susiję dėmenys; į vieną sakinį sujungti nutolusias mintis reiškiantys dėmenys; neprijungtas šalutinis dėmuo);

Žodžių formų trumpinimas / galūnių trumpinimas (priklauso nuo viso rašinio stiliaus)stSkirstymas ne vienu pagrindu;

Požymio, kurio neturi sąvoka, priskyrimas;

Priešingos mintys;

Teiginiai be loginės sąsajos.

Etc.

Logikos klaidas žymime st.K

Vientisumo klaida

Nemotyvuotas minties kartojimas.√Minties šuolis: itin ryškus atotrūkis tarp teiginių, pastraipų.

Kai samprotaudamas mokinys po teiginio iš karto eina prie literatūrinio argumento, šiais metais nelaikoma klaida .akAkies klaida. 3 akies klaidosviena raštingumo klaida.FTurinio trūkumas. Konteksto, teksto pobūdžio ar teksto struktūros, meninės priemonės klaidingas įvardijimas etc.intInterpretacijos turinio trūkumasargSamprotavimo turinio trūkumas

  PASTABOS:

Neprijungti ar ne po pažymimojo žodžio parašyti PAŽYMINIAI IR ŠALUTINIAI PAŽYMINIO DĖMENYS laikomi stiliaus klaidomis.

tikrinti, ar tiksliai cituojama;

žodžių kėlimas: kai susiduria dvi ar daugiau priebalsių, paskutinė priebalsė būtinai keliama į kitą eilutę (netaisyklingas žodžio kėlimas laikomas rašybos klaida), o likusios gali būti paliekamos toje pačioje eilutėje arba perkeliamos į kitą, pvz.: pauk-ščiai, paukš-čiai, pau-kščai. Dvibalsiai ir mišrieji dvigarsiai, taip pat dviraidžiai dz, dž, chneskaidomi;

 

SKYRYBA

 

 1. Ženklai sakinio gale:
  • Po antraštinių sakinių taškas nerašomas, pvz.:

Vandos Juknaitės apysakos „Stiklo šalis“ ištraukos interpretacija

  • Sakinio galo ženklai kabutėmis skiriamõs tiesioginės kalbos ir citatos sakinio pabaigoje rašomi prieš uždaromąsias kabutes, pvz.:

Ciceronas sakė: „Įžangai reikia kuo daugiau svarumo ir kuo mažiau spindesio.“

Šiandien klausia manęs: „Kur buvai?“

Lengva pasakyti: „Kirsk sau…“

Jis dar mažas, būdavo, vaikščioja paskui mane ir vis prašo: „Terese, uogų! Teresyte, uogų!“

 

 

 1. Citatų skyryba:
  • Citatos išskiriamos kabutėmis.
  • Kai citatą sudaro atskiras sakinys ar keli sakiniai, po įvadinių žodžių dedamas dvitaškis, o citata paprastai rašoma toje pačioje eilutėje; ilgesnė citata gali būti pradedama nauja pastraipa, pvz.:

Dar Aristotelis rašė: „Retorika apima visas žmogaus gyvenimo sritis.“

Apie perdėtą kuklumą pasakyta taip: „Jei esi nekompetentingas ar nepasiruošęs, kaip sakaisi, kam eini kalbėti? O jei tas netiesa, kam pradėti savo kalbą melu?“

Štai koks gyvas kvieslio paveikslas:

„Savaitės viduryje į namus atjojo kvieslys kviesti į vestuves. Arklio galva ir jo paties skrybėlė buvo išpuošta margais kaspinais. <…> Jis sustojo vidury aslos įsitempęs, kaip kareivis rikiuotėje, pakėlė ranką ir pakratė lazdą, ant kurios suplevėsavo kaspinai ir rūtos ir sutilindžiavo varpelis.“

 • Po citatų esantys ir į jas įsiterpę autoriaus žodžiai rašomi taip kaip autoriaus žodžiai prie tiesioginės kalbos, pvz.:

„Ar visuomet vaizdingas žodis geriau už neutralų?“ – svarstydamas žodžių vartosenos tikslingumą klausia J. Pikčilingis.

„Stinga išraiškos priemonės, vartok tarmybę“, – sakė Rygiškių Jonas.

 • Cituojamas eiliuotos kalbos posmas rašomas nauja pastraipa ir be kabučių arba su kabutėmis toje pačioje eilutėje (eilučių ir posmų pabaiga žymima pasviraisiais brūkšniais), pvz.:

Miškinio kūryboje plazda gyva žodžių dvasia, atklydusi iš liaudies dainų:

Kur miškeliai, pakvipę sakais,

Kur takeliai takai,

Skersai išilgai išminti…

Eilėraštyje kontrasto principu gretinami vaizdai subtiliai perteikia kontekstą: „Ar tai tu, ar maža kregždutė, / Ant pavasario delno nutūpus, / Sučiauškėjai linksma, lengvutė – / Nuskridai, pamojus sparnais. // Mūsų upės gilios ir ramios, / Medžių šakos žalios ir žemos – / Prisiglausk prie motinos žemės, / Pasipuošusios sodais jaunais.“

 • Citata, sudaranti autoriaus sakinio dalį, rašoma toje pačioje eilutėje ir pradedama mažąja raide, pvz.:

Pasakymas „patraukti kaltinamuoju“, vartojamas Baudžiamojo proceso kodekse, vertinamas kaip specifinis teisės kalbos pasakymas. Apie švietimo įstaigų pavadinimus taisyklių 1 punkte pasakyta, kad „juose reikia vengti nebūtinos informacijos“. Šitą pažadą pakartojo apaštalas Paulius, sakydamas, kad „visi esame viena duona ir vienas kūnas“.

Citatų skyryba

CITATOS SKYRYBOS ir kt. KLAIDA AR NE?

Klaida

PASTABOS

Po cituojamo teksto rašomi du taškai / klaustukas ir taškas v („citata.. )
Eiliuotas tekstas išskirtas grafiškai ir parašytas kabutėse
Eiliuotas tekstas rašomas toje pačioje eilutėje, tačiau eilutės pabaigos nežymi pasvirusiais brūkšniais
Vietoj praleistos ilgesnės teksto dalies nėra kupiūros

 Negalioja, kai yra frazės.

Negalioja, kai nėra pradžioje ar pabaigoje.Rašybos klaida citatoje׀

RAŠTINGUMO KLAIDOS

Keletas atvejų

Klaida

PASTABA

Visai kito linksniavimo galūnės

Lyriniui / pagrindiniui  pagal naujus Kalbos patarimus nėra klaida

Giminė Skaitę merginos – klaidos nėraĮvardžiuotinės formos painiojimas su paprastąja:

 • sudėtiniuose terminuose;
 • kai įeina į išplėstinį pažyminį.

Antras asmuo – gr

Vyriškos giminės daiktavardžiai – gr

Vaikai, norintieji išmokti,…. – gr

XX-ojo – st

Vientisumo neišlaikymas (pabrėžimo funkcijos neatlieka) – st

 Netaisyklingas dėmenų, frazių jungimas:

 • prijungiamuose sakiniuose, kai vartojamas

sykį sąlygai reikšti

kad/ idant/ jei(gu) + bendratis/ padalyvis

kad + neigiamas tarinys, kai neigimo nėra

vietoj to, kad…

 • sujungiamuose sakiniuose/ jungiamos vienarūšės sakinio dalys:

v  priešinamajam sujungimui vartojamas gi

v  priešinamajam sujungimui tuo tarpu, kai

v  vertalas o taip pat  gr, tuo pačiu gr,     o kartu, bet kartu    st

v  kartojamų skaitvardžių, prieveiksmių, dalelyčių jungimas dar ir dar, labai ir labai

 jei…, tai… priešpriešai reikšti – v engtina konstrukcija, taigi klaidos nereikia žymėti…vis tik – tik geriau nevartoti, todėl klaida nelaikytina.

 

KONKRETŪS ATVEJAI

Žodis / frazė

ST

GR

Pastabos

M ,  N (angliškai parašyta) Rašybos klaida
XIX amž.  –
XIX –ojo a.  st
XX am.  Rašybos klaida
19 a   (nėra taško)  Rašybos klaida
Dvidešimto amžiaus
A.Garšva

P.Kurmelisst  Juozas (vietoj Juozas Aputis)

Ona (vietoj Onos Duonutės)

Šatrija

Pelėdast  Biliūnas

Granauskas–– O. Duonutė

J.Vaižgantas

Š.Ragana

V.M. Putinasst  Mykolaitis Putinas

Kymantaitė Čiurlionienė  Rašybos klaida

Rašybos klaidaAtsiskleidžia akivaizdžios nuorodos st  Čia išryškėja   (žr. kontekstą)  st  Daugiskaita vietoj vienaskaitos

Gyvenimai, nuotaikos–– Realus ir mitinis laikas–– Išorinis ir vidinis konfliktai–– Dėka Švitrigailos–––Švitrigailos dėka–––Meninių priemonių dėka–––Dvejybiniai linksniai

Nebeleisdamas jam būti vaiku

Reikia būti tikru krikščioniu

–Būti + daiktavardžio įnag. = klaidos nėraDvejybiniai linksniai (nesuderinti būdvardiškieji žodžiai)

Siekia būti laisvais

gr Dviems / dviem –– Intelektualinis romanas – – Jei vartojamas kaip terminasIntelektualinis stilius gr Ypatingai akcentuojamas judėjimas –– Ypač – žodynasĮvardžiuotinės formos   Artimo meilė / Gimtų namų / Paskutinioji strofa / Tarnauti svetimiems –– Kuomet… –– Kūriniuose būdingi motyvai  st  Mėgiama –– Naudojame menines priemones  ž r.„vartojame“Pagal detales galima teigti <…>st  Nebūtina save aukoti –– Neiginys + teigiama bendratis = ir kilm., ir gal.Pačio žmogaus –– Pagalba

Meninių priemonių pagalba

gr

Objektas + pagalbaPagrindinė esmė   Pasimetusi  ž r.„sutrikusi“Pavadinimas kalba/ metafora sako –– Personifikuotas motyvas

Simbolių / įvaizdžių ir motyvų painiojimas

Autoriaus – pasakotojo, lyrinio subjekto – pagrindinio veikėjo painiojimasst  Prieveiksmiai   Padaryti iš veikiamosios rūšies dalyviųRaminančiai pažvelgė –– KLAIDOS NĖRAReiktųst  Sangrąžinė forma

Rimuojasi

—  Segmentas prasideda klausimu –– Savyje / manyje Sukėlė manyje neapykantą – grSakinio prasmė viską manyje sujaukė – geraiSekanti strofa ž stulpelis ž Sulyginama sust  Supanti aplinka –– Sutinkame metaforą ž Š(š)viečiamasis amžius / epocha –– Taipogi    ž Toliau seka  ž Trumpinimai

Lyr. Subjektas

st Užuomina į   Užuomina apie–– Vardan ramybės/ ramybės vardan ––         gr Jei kalbama iškilmingai, pakiliai, klaidos nėraVardan interesų / interesų vardan––         grKanceliarinis kalbėjimasVidiniai išgyvenimai–––Vienas/Vieni iš nedaugelio  gr Viltis į ateitį gr Žmogaus viduje–– Žmoguje  gr

SKYRYBA (probleminiai atvejai)

 

Klaida

Komentaras

Rašytojas – modernistas / Rašytojas modernistas

 Skyrybos ženklai naujoje eilutėje

۷

vieną kartą pažymimeNemotyvuotas žodžių rašymas kabutėse

۷

vieną kartą pažymimeNelietuviškos kabutės

۷

vieną kartą pažymime

 

Reklama

, ,

 1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: