2018 metų brandos egzaminų aktualijos

2018 metų brandos egzaminų tvarkaraštis

2017-2018 mokslo metais padidėjęs ugdymo dienų skaičius, sąlygojo ir brandos egzaminų tvarkaraščio sudarymo principus.
       Egzaminų tvarkaraštį galite rasti čia

 • Ankstesnių metų patirtis rodo, jog egzaminų laikymas šeštadieniais sudarė galimybę brandos egzaminų tvarkaraštį sudėlioti taip, kad per savaitę vyktų tik vienas didelis brandos egzaminas (t. y. toks, kurį rinkosi daug mokinių) ir pailgėtų tarpai tarp penkių didžiųjų egzaminų. Tai suteikė mokiniams galimybę ilgiau pailsėti tarp egzaminų ir geriau jiems pasirengti.
 • Toks egzaminų išdėstymas leidžia įvertinti visus valstybinių brandos egzaminų darbus ir iki liepos 12 d. paskelbti rezultatus, sudaryti galimybes pateikti apeliacijas, jas išnagrinėti ir pateikti apeliacijų rezultatus, kad mokyklos spėtų laiku išspausdinti brandos atestatus, o mokiniai – pateikti aukštosioms ar kitoms mokykloms mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą.
 • Užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), fizikos ir informacinių technologijų brandos egzaminai vyks dar nepasibaigus ugdymo procesui 12 klasėje. Siūlome svarstyti galimybę antrąjį pusmetį intensyvinti tų mokomųjų dalykų mokymąsi, kurių egzaminai pagal tvarkaraštį numatyti gegužės mėnesį ar naudoti kitas ugdymo planuose numatytas mokymo formas, pavyzdžiui, konsultacijas.
 • Mokiniams prieš egzamino laikymą šeštadieniais suteikiama laisva diena.
 • Priklausomai nuo mokinių egzaminų pasirinkimų, gali būti, jog užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (vokiečių) ir užsienio kalbos (rusų) valstybiniai brandos egzaminai vyks tą pačią dieną. Tai paaiškės iki 2018 m. kovo mėn. 5 d.
Naujas vertinimo įrankis – brandos darbas
 • Brandos darbas – ilgalaikis mokinio individualus tiriamasis ar kuriamasis darbas, ugdantis ne tik dalykines, bet ir bendrąsias mokinio kompetencijas, pavyzdžiui, mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo ir kt.
 • 2017–2018 mokslo metais daugiau kaip 200 mokinių 29 savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose pasirinko rengti brandos darbą Daugiausia – biologijos, istorijos, chemijos dalykuose.
 • Siekiant sukurti ir įdiegti kaupiamojo vertinimo sistemą, jau dabar mokykloje pradedamas stiprinti vertinimas, kuris teiktų grįžtamąjį ryšį apie mokinio bendruosius ir dalykinius gebėjimus, stiprintų mokinio atsakomybę už savo mokymąsi, didintų pasitikėjimą savimi.
 • Brandos darbas nėra privalomas. Jei mokinys pasirinko rengti brandos darbą, jis įtraukiamas į mokinio individualų ugdymo planą (1 sav. val. pusei metų / 17 val. per metus).
 • 2018 metais brandos darbo rezultatą numatyta įskaityti stojant į aukštąsias mokyklas. Jei mokinio brandos darbas iš I ar II konkursinio dalyko bus įvertintas labai gerai (9–10 įvertinimas), tai mokiniui konkursiniame bale bus skiriama papildomai 0,25 balo.

Galimybė naudotis programinių autorių kūriniais per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą

 • Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą mokiniams bus sudarytos sąlygos pasinaudoti ne tik dabartinės lietuvių kalbos ir dvikalbiais žodynais, bet ir privalomų programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu.
 • Kiekviena 14 mokinių grupė galės naudotis dviem kompiuteriais, vienas mokinys naudotis kompiuteriu iš viso gali ne ilgiau kaip 20 min. Pradėti naudotis kompiuteriu mokinys galės praėjus valandai nuo egzamino pradžios.
 • Kiekvienas mokinys, kol iki egzamino pabaigos liks 1,5 valandos, kompiuteriu galės naudotis vieną kartą ne ilgiau kaip 20 min. arba du kartus ne ilgiau kaip po 10 minučių. Jei mokinys iki egzamino pabaigos likus 1,5 val. kompiuteriu nepasinaudos ar pasinaudos tik vieną kartą 10 min., jis kompiuteriu galės naudotis tik vieną kartą ir ne ilgiau kaip 10 min. tuo atveju, jei yra kompiuterio laukiančių kitų mokinių.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vertinimas

 • Rašinys bus vertinamas ne 50, o 100 taškų. Tai padės tiksliau įvertinti mokinių kalbos
 • Vertinant temos supratimą, argumentavimą ir interpretavimą, struktūrą, atsisakyta sąvokos „išskirtiniai gebėjimai“, originalumo reikalavimo, patikslinti daugiausia taškų vertinamų minėtų gebėjimų aprašymai, nes buvę minėtų aspektų aprašai vertintojams ir kandidatams kėlė problemų dėl neapibrėžtumo.
 • Vienas taškas iš gramatikos ir leksikos kriterijaus perkeltas į rašybos kriterijų.
 • Mokiniai, kurie neparašys pusės reikalaujamos apimties, bus vertinami tik už turinį, t. y. maksimaliai galės surinkti tik 42 taškus, jei turinio dalis bus įvertinta puikiai.
 • Mokinys, kuris nepasirems nė vienu iš 36 privalomų programinių autorių, egzamino neišlaikys. Tokiu atveju jis bus įvertintas „0“.

Informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas

     Prieš pradedant informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino darbų vertinimą, mokinių programavimo dalies darbai bus patikrinti sutapimų atpažinimo sistema, skirta aptikti neleistiną programinio kodo kopijavimą.

Rašiklis per brandos egzaminus

Nuo 2018 m. palaipsniui bus pereinama prie skenuotų mokinių darbų kopijų vertinimo elektroniniu būdu. Siekiant aukštos mokinių darbų kopijų kokybės egzamine, reikia naudotis tik juodos spalvos tušinuku, nesinaudoti korektūros priemonėmis.

Apeliacijų teikimas

     Trumpėja laikas apeliacijoms teikti. Siekiant, kad visų valstybinių brandos egzaminų apeliacijų rezultatai būtų pateikti iki liepos 20 d., nuo trijų iki dviejų dienų sutrumpėjo laikas apeliacijoms dėl brandos egzaminų rezultatų pateikti. Apeliacijų nagrinėjimo metu darbas yra vertinamas iš naujo.

NEC pagalba vertinant MBE

     Nacionalinis egzaminų centras (NEC) vertinimo procese gali laikinai (iki 5 dienų) paimti iš mokyklų mokyklinių brandos egzaminų (taip pat ir brandos darbo) įvertintus mokinių darbus. Juos NEC sudarytos dalykų vertinimo komisijos vertins iš naujo. Mokyklų dalykų vertinimo komisijos, gavusios iš NEC įvertintus darbus, įvertinimus nagrinės, o komisijų pirmininkai priims galutinius sprendimus dėl dviejų skirtingų komisijų įvertinto mokinio darbo rezultato.

Kriterinis valstybinių brandos egzaminų vertinimas

     Kriterinis vertinimas reiškia, kad kiekvieno dalyko egzamino rezultatui apskaičiuoti yra nustatyti trys pasiekimų lygiai – patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis.

     Visų valstybinių brandos egzaminų atsakymų lapuose rašomas įvertinimas taškais. Rezultatų skelbimo sistemoje demonstruojamas mokinio įvertinimas taškais ir balais. Įvertinimas taškais ir balais skiriasi. Pavyzdžiui, skiriant šimto balų įvertinimą, pakanka surinkti 93 proc. užduoties taškų. Egzaminų rezultatų konvertavimas iš taškų į balus yra reikalingas dėl dviejų pagrindinių priežasčių:

 1. Skirtingi egzaminai turi skirtingą užduoties taškų sumą ir skirtingas pasiekimų lygių ribas. Pasiekimų lygių ribos taškais yra preliminarios ir gali būti koreguojamos, atsižvelgiant į einamųjų ir ankstesnių metų VBE rezultatus. Koregavimo tikslas – užtikrinti egzaminų įvertinimų balais palyginamumą tarp skirtingų metų ir skirtingų dalykų VBE.
 2. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai yra naudojami stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Rezultatų konvertavimas pagal kriterinio vertinimo principus užtikrina vienodą egzaminų svorį, skaičiuojant stojimo konkursinį balą (visų egzaminų patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygį atitinkantys balai yra vienodi ir nekoreguojami).

Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai (siuntinys) 

Mokinių supažindinimas su dokumentais

     Dokumentų, su kuriais mokiniai supažindinami pasirašytinai, sąrašas papildytas Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatais. Juose aprašomos (1) preliminarios dalykų egzaminų pasiekimų lygių ribos taškais, (2) nurodomi pasiekimų lygius atitinkantys balai, (3) pateikiami brėžiniai schematiškai iliustruojantys priklausomybę tarp mokinio surinktų egzamino taškų procentinės dalies ir egzamino įvertinimo balais.

Reikalavimai mokiniams dėl leidimo laikyti egzaminus

     Atsižvelgiant į brandos egzaminų tvarkaraštį, dalykai, kuriems netaikomas reikalavimas turėti patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą, iki pagrindinės sesijos šio egzamino datos, yra fizika, informacinės technologijos, menai, technologijos ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių).

Pastabos.

1. Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbiamas lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) užduoties modelis, parengtas pagal naująją Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programą.

Atkreipiame dėmesį, kad šio modelio sudarymo tikslas nėra parengti ir lituanistų bendruomenei pateikti minėto PUPP užduočių etaloną arba išbandyti minėtą PUPP užduotį. Šis modelis rengtas siekiant lituanistų bendruomenei pristatyti galimų lietuvių kalbos ir literatūros PUPP užduočių pavyzdžius ir jų proporcijas. Todėl pateikiamame modelyje kai kurios užduotys turi po kelis variantus, žymimus raidėmis A, B ir atskirtus pasviraisiais brūkšniais. Tikroje PUPP užduotyje bus po vieną atitinkamos užduoties ar klausimo variantą.

Minėtas modelis išsamiau bus pristatomas 2018 m. sausio 16 d. tam skirtoje „Mokytojo TV“ laidoje.

2. Mokykloms pageidaujant, 2017 m. pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų užduotys, atsakymų lapai ir vertinimo instrukcijos, pakartotinio pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys ir jų vertinimo instrukcijos duomenų perdavimo sistemoje KELTAS bus skelbiamos 2018 m. sausio 23 d. Ši informacija KELTO sistemoje bus skelbiama 2018 m. sausio 23 d. – vasario 23 d. Nuo 2018 m. vasario 26 d. tos pačios užduotys bus skelbiamos Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje.

Daugiau informacijos kategorijoje EGZAMINAI ČIA

NEC informacija

Reklama

 1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: