Neteiktini vertiniai

mokovas

Neteiktini vertiniai

   Klaidos                                                 Galimi klaidų taisymai

Žodžiai
apystova = aplinkýbė: Nusikaltimo apystovas (aplinkybes) tiria ekonominių nusikaltimų skyriaus darbuotojai.
gerbūvis = 1. geróvė: Reikėtų daugiau rūpintis žmonių gerbūviu (gerove); 2. aplinkâ: Tik noro pritrūko sutvarkyti namo gerbūvį (aplinką); 3. aplinkótvarka: Ieškoma lėšų sostinėsgerbūviui (aplinkotvarkai).
įstatymdavys, -ė, įstatymleidys, -ė = įstãtymų leidė́jas, -a: Įstatymdaviai(Įstatymų leidėjai) turi susirūpinti, kad ne visi gerbia valstybės įstatymus.
įstatymdavystė, įstatymleidystė = įstãtymų leidìmas, leidýba: Įstatymdavystė (Įstatymų leidimas) – nelengvas, tačiau kilnus darbas. Įstatymleidystė (Įstatymų leidyba, leidimas) Lietuvoje turi senas tradicijas.
išsireikšti = pasakýti, paréikšti: Ji ne visai tiksliai išsireiškė (pasakė)Ar galima taip išsireikšti (=(pa)sakyti)? Kaip čia buvo išsireikšta (pareikšta, pasakyta), statybos nejuda iš vietos.
išsireiškimas = pósakis, pasãkymas: Mokytoja parinko gražiųišsireiškimų (posakių). Tokie pikti išsireiškimai (žodžiai, pasakymai) spaudoje nevienija tautos.
laisvanoris, -ė = savanõris, -ė: Gelbėjimo darbų ėmėsi kariai, policininkai ir laisvanoriai (savanoriai)miesto gyventojai.
laisvanoriškas, -a = savanõriškas, -a: Taikos fondas sudaromas iš laisvanoriškų (savanoriškų) aukų.
laisvanoriškai = sàvo nóru: Studentai kai kuriuos dėstomuosius dalykus gali pasirinkti laisvanoriškai (=savo noru).
nekuris, -i = šióks tóks, šiokià tokià; tam tìkras, tam tikrà: Mokinys įgijo nekurį (šiokį tokį)pasitikėjimą (šiek tiek pasitikėjimo) savimi. Po nekurio (tam tikro; kiek) laiko ir mums reikės daryti remontą.
nekurie, -ios = kai kuriẽ kai kuriõs; šiokiẽ tokiẽ; šiókios tókios; kuriẽ ne kuriẽ, kuriõs ne kuriõs; víenas kìtas, vienà kità: Nekurias (Kai kurias) mintis čia pacituosiu. Gali atsirasti nekurių (šiokių tokių) įstatymo papildymųNekurie ligoniai (Kai kurie; Kurie ne kurie ligoniai; Vienas kitas ligonis) nuo sunkių komplikacijų miršta.
neužilgo = netrùkus, tuõj(aũ), greĩtai, véikiai: Neužilgo (Netrukus; Tuojau; Greitai; Veikiai)prasidės sėja.
obalsis = šū̃kis, devìzas: Tautinio išsivadavimo obalsiai (šūkiai) padeda atgimti ir kalbai.
pasėka = padarinỹs, rezultãtas: Ši liga palieka savo pasėkas (padarinius).
savistovus, -i = savarañkiškas, -a; nepriklaũsomas, -a: Turi būti sukurta savistovios (savarankiškos)ekonominės politikos programa. Savistovi (Nepriklausoma) valstybė pati tvarko savo užsienio politiką.
savistoviai = savarañkiškai, nepriklaũsomai: Ne kiekvienas įpratęs savistoviai (savarankiškai)tvarkytis. Sūnusjausavistoviai (= savarankiškai, nepriklausomai) gyvena.
savistovumas = savarankiškùmas: Savistovumas (Savarankiškumas) – geras žmogaus bruožas.
stovyla(s) = 1. statulà: Prie vartų pamatėme gipsines stovylas (statulas); 2. figūrâ: Toli priekyje dar galėjai įžiūrėti vyriškio stovylą(figūrą).
vienok = bèt, tačiaũ, vìs dėlto: Buvo jam visokių valandųvienok (bet, tačiau, vis dėlto) jis nepalūžo.
Junginiai  
Su ant:
ant kiek = kaĩp, kíek: Matome, ant kiek (kaip, kiek) išaugo mūsų institutas.
ant kiek …, ant tiek = kíek …, tíek: Ant kiek (Kiek) išaugo kainosant tiek (tiek) atlyginimai tikrai nepadidės.
ant savęs = sáu, savarañkiškai: Kada jūs pradėsite ant savęs (savarankiškai) gyventi?
ant sveikatos = į sveikãtą: Toks sunkus darbas jam neišeis ant sveikatos (į sveikatą). Ant sveikatos (=Į sveikatą)! [linkėjimas]
ant tiek = taĩp, tíek: Ligonė ant tiek (taip, tiek) nusilpusi, kad be lazdos nepaeina.
[būti (yra, buvo…)] (ne) kurse = (ne)žinóti; bū́ti (ne)supažìndintam, -ai, (ne)susipažìnusiam, -iai, (ne)įsigìlinusiam, -iai: Dėl nutarimo manęs neklauskit – aš ne kurse (nežinau; nesu susipažinęs; nesupažindintas).Jis kursemūsų idėjos (žino apie mūsų idėją; išmano, supranta mūsų idėją).
[būti, eiti] pas save = (bū́ti) sàvo kabinetè, kambaryjè ir kt.; (eĩti) į sàvo kabinètą, kam̃barį ir kt.: Viršininkas pas save (savo kabinete). Einu pas save (į savo kabinetą, kambarį).
ir taip = ir štaĩ; taĩgi; o dabar̃: Ir taip, (Taigi; O dabar) laidą baigiame. Ir taip, (Ir štai; Taigi)rungtynės baigėsi lygiosiomis.
iš kalno = iš añksto: Viskas iš kalno (iš anksto) susitarta.
Su kaip:
kaip kartas, kaip sykis = kaip tìk: Kaip sykis (Kaip tik) norėjau skambinti.
kaip tai žr. su tai
kaip taisyklė = paprastaĩ, dažniáusiai: Kaip taisyklė, (Paprastai) pirmiausia brangsta naftos produktai.
Su kas:
kas liečia = (o) dė̃l: Kas liečia kredito grąžinimo sąlygas, (Dėl; O dėl kredito grąžinimo sąlygų) susitarsime.
kas link = veiksmažodžių valdomieji linksniai ar linksniai su prielinksniais: Kas link tautybės, (=Tautybės; O tautybės tai) jie visi lietuviaiKas link muzikos(Muzikai; O muzikai; Jei kalbėsim apie muziką, tai jai) mano vaikas visai negabusKas link mokslų, (Mokslais)mano pusbrolis visai nesidomi – tik kas link pinigų (pinigais). O kas link vestuvių, tai apie jas dar negalvoju (O apie vestuves tai dar negalvoju).
prie ko = kuo dė́tas, -à: Prie ko čia mes (Kuo mes čia dėti)? Banko vadovybė čia ne prie ko (=niekuo dėta).
Su tai:
būktai = esą̃, nevà, girdì, kàd, lýg, tar̃tum: Žmonės kalbėjobūk tai (esą, kad, neva…) pinigai keisis.
(kaž)kadatai = kažkadà, kitadõs, kadáise: Apie šunelių priežiūrą (kaž)kada tai (kažkada, kitados, kadaise) mano jau rašyta.
(kaž)kaip tai = 1. kažkaĩp, kažin kaĩp: Per tuos metus jis (kaž)kaip tai (kažkaip) sulinko, suseno; 2. kaĩp nórs: Reikės (kaž)kaip tai (kaip nors) suktis iš šios padėties.
(kaž)kas[(kaž)ko,(kaž)kam…] tai = kažkàs (kažkõ, kažkám…), kažin kàs; kai kàs: Girdžiu, už durų (kaž)kas tai (kažkas, kažin kas) šlama. (Kaž)ko tai (Kažko; Ko nors) nauja nesugalvosi.
(kaž)kienotai = (kaž)kienõ, kažin kienõ: Palikti (kaž)kieno tai (kažkieno) raktai ir piniginė.
(kaž)kodėl tai = kažkodė̃l, kažin kodė̃l: Pavasarį man dažnai (kaž)kodėl tai (kažkodėl, kažin kodėl)skauda galvą.
(kaž)koks [(kaž)kokio, (kaž)kokiam…], (kaž)kokia [(kaž)kokios, (kaž)kokiai…] tai = 1. kažkóks (kažkókio, kažkokiám…), kažkokià (kažkokiõs, kažkókiai…): (Kaž) koks tai (=Kažkoks) žmogus tavęs ieškojo; 2. tam tíkras, tam tikrâ: Statant užtvanką gali atsirasti ir (kaž)kokių tai (tam tikrų) gamtos apsaugos pažeidimų.
(kaž)kuris tai, (kaž)kuri tai = kurìs, kurì; kažkurìs, kažkurì; kažin kurìs, kažin kurì: (Kaž)kuris tai (Kažkuris; Kažin kuris) kaimynas išbėgo pirmas ir vagį sučiupo.
(kaž)kur tai = 1. kažkur̃, kažin kur̃: (Kaž)kur tai (Kažkur; Kažin kur) paklydo mūsų šuniukas; 2. iš daliẽs: Gal aš kalbėdama (kaž)kur tai ( dalies) pasakysiu ir kitų nuomonę; 3. apiẽ, maždaũg, apýtikriai: Susitiksime (kaž)kur tai (maždaug, apie) penktą.
  1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: