Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai

mokovas

Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai

   Klaidos                                                                Galimi klaidų taisymai 
adejalas, adijalas = apklõtas
aiva = svaraĩnis
akuratnas, -a, akurat(n)us, -i = tvarkìngas, -a, kruopštùs, -ì, padorùs, -ì; gẽras, -à; teisìngas, -a
akuračiai, akuratn(i)ai  tvarkìngai, kruõpščiai; padõriai; geraĩ; teisìngai
apart = bè, išskýrus; be tõ
arenda = núoma
arenduoti = núomoti(s), iš(si)núomoti
babina = rìtė
bakanas = kẽpalas
balėja, balija = 1. skalbtùvė; 2. praustùvė
balkis = sijà
bantas = 1. kãspinas; 2. petelìškė (kaklaraištis)
bantuotas, -a = kaspinúotas, -a
baranka, baronka = riestaĩnis
baronkėlė, baronkytė = 1. riestainiùkas; 2. traškùtis
barchatas = aksómas
barchatinis, -ė = aksomìnis, -ė
basket(k)ės = sportùkai, spòrtbačiai; spec. krepšìnio bãtai
baumkuchenas, bankuchenas = šakõtis
benzokolonėlė, benzokolonkė, benzokolonka = 1. degalìnė; 2. (benzìno) kolonė̃lė
bevelyti = bū́ti liñkusiam, -iai, liñkti
biednas, -a = neturtìngas, -a; skurdùs, -ì
biednai = neturtìngai, skur̃džiai
biedniokas = var̃gšas, var̃geta, skur̃džius
biednystė = var̃gas, skur̃das
biednuomenė = vargúomenė
biskis, biskelis, biskutis …; biškis, biškelis, biškutis … = trupùtis, truputė̃lis, trupučiùkas, mažumė̃lis
biskį, biskelį, biskutį …; biškį, biškelį, biškutį … = trupùtį, truputė̃lį, trupučiùką, mažumė̃lį (-ę), bent kíek
blicas = blýkstė
blicinterviu = akìmirkos (trum̃pas) interviù
blicpartija = žaĩbo pártija
blicturnyras = žaĩbo turnỹras
bliūdas = dubuõ
bliūdelis, bliūdukas = dubenė̃lis
pusbliūdis = pùsdubenis
bliuznyti = blevỹzgoti, pliaũkšti, nešvánkiai kalbė́ti
bonka, bonkė = bùtelis
bonkelė, bonkutė = buteliùkas
pusbonkis = pùsbutelis
bravoras = 1. (alaũs) daryklà; 2. (spìrito) varyklà
britva = 1. skustùvas; 2. (skutìmosi) peiliùkas
britvutė = (skutìmosi) peiliùkas
britvonas = keptùvas
broma = 1. tarpùvartė; 2. var̃tai; 3. árka
broniruoti = už(si)sakýti (iš añksto), rezervúoti
broniruotė = (išankstìnis) užsãkymas, rezervãvimas
brudas = 1. pur̃vas, nešvarùmai; núosėdos; 2. bjaurùmas, bjaurastìs; bjaurýbė
brudnas, -a = pur̃vinas, -à; mur̃zinas, -à; nešvarùs, -ì
brusas = tãšas
bruselis, brusokas = tašẽlis
bukietas = púokštė
bukietavimas spec. rẽtinimas lizdaĩs
bulka = bandà; pyrãgas
bulkelė, bulkutė = bandẽlė, bandùtė
chrustai, krustai = žagarė̃liai, ausẽlės
čecholas = ùžvalkalas
čecholiukas = užvalkaliùkas
čerešnė = trẽšnė
daboti = 1. sáugoti, prižiūrė́ti; 2. žiūrė́ti
pasidaboti = 1. nusižiūrė́ti; 2. patìkti
dekis = užklõtas, ùžtiesalas, plèdas
dratas = vielà
dratinis, -ė = vielìnis, -ė
ermideris, ermyderis, ermidelis = 1. triùkšmas; 2. sámbrūzdis, maišatìs
fara = žibiñtas
farforas = porceliãnas
farforinis, -ė = porceliãninis, -ė
frizuoti(s) = garbiniú́oti(s); garbanóti(s)
frizūra = šukúosena
fundyti = 1. váišinti; 2. dovanóti
galka, galkė = (mėsõs) kukùlis
geska, geskutė = papetė̃
grafkė, grapkė, grafkutė = žiogẽlis; segtùkas
grimeris, -ė, grimierius, -ė = grimúotojas, -a
guzikas = sagà
gvintas = sriẽgis
gvintuoti = sríegti
išmiera žr. miera
(iš)mislyti, (iš)mislinti = (pra)manýti, tar̃ti; (iš-), (su)galvóti, mąstýti
išmislas = prãmanas, prasimãnymas
mislis = mintìs
kaldra = añtklodė
kalnierius = apýkaklė
kavoti(s) = 1. slė̃pti(s); 2. láidoti (nesangr.)
kavon(k)ės = slėpỹnės, skiniùkas
kazarma(s) = kareivìnės
kazarminis, -ė = kareivìnių
kelnė spec. mentė̃
kitka spec. spùdulas
klapanas = 1. vožtùvas; 2. añtkišenis
kleckai = kukùliai
kleckienė = kukuliẽnė
kleckučiai = kukuliùkai
knatai spec. pùsverpaliai
knatas = dãgtis
knopkė, knopka = 1. mygtùkas; 2. spraustùkas; 3. smeigtùkas
kolioti(s) = plū́sti(s), kõneveikti
kombikormas spec. kombinúotieji pašaraĩ
konusas = kū́gis
konusinis, -ė = kū́ginis, -ė
košeliena = šaltíena
kūdas, -a = líesas, -à
(su)kūsti = (su)lýsti, (su)liesė́ti, (su)blõgti
kurtkė, kurtka = striùkė
kvasas = girà
kvoldas = klõstė
kvolduoti = klóstyti
lastai = plaũkmenys
lystelė = 1. juostẽlė; spec. leñtjuostė; 2. spec. ilgìnė; 3. spec. príesiuvas
lištva, lištvelė = juostẽlė; spec. leñtjuostė
liukras spec. glãjus
liuosas, -a = laĩsvas, -à
liuosinti, liuosuoti = láisvinti
liuosuojantis, -i = láisvinamas, -a
liuoslaikis = laisvãlaikis
paliuosuoti = 1. atléisti (iš darbo); 2. paléisti
pasiliuosuoti = išeĩti (iš darbo)
maštabas = mãstas
mazolis, mozolis = núospauda
mereška = peltakỹs
mereškuoti = peltakiúoti
miera = 1. dỹdis, nùmeris, matmuõ; 2. mãtas; 3. mãstas, matãvimo írankis
išmiera = 1. matmuõ; 2. dỹdis, nùmeris
mieruoti(s) = matúoti(s)
mierkavoti = matúoti, (nu)táikyti
primierka = pri(si)matãvimas
mostis, mostelė = tẽpalas, tepaliùkas
mozoti = tèpti; teplióti, terlióti
(ne)boti = (ne)páisyti, (ne)žiūrė́ti
norka = audìnė
papkė = 1. ãplank(al)as; 2. segtùvas
(pa)velyti = 1. léisti; 2. linkė́ti
petruška = petrãžolė
planeris = sklandytùvas
planka, plankutė = 1. juostẽlė; 2. spec. príekraštis
plėmas, plėmė = dėmė̃
plėmuoti = dėmė̃ti, palìkti dėmès
pletkas, pliotkas = ãpkalbos, pãskalos
pletkininkas, -ė = liežuváutojas, -a
pletkinti, pletkavoti = liežuváuti, apkalb(in)ė́ti
plintusas spec. griñdjuostė
ploščius = líetpaltis
ploščinis, -ė, ploštinis, -ė = lietpaltìnis, -ė
pončka(s), pončkutė = spùrga
priča(s) = alegòrija, alegòrinis pãsakojimas; parãbolė
priklus, -i = įkyrùs, -ì; šleikštùs, -ì, bjaurùs, -ì; atgrasùs, -ì
proba = mėginỹs, bandinỹs
prosai = sóros
prosas = lygintùvas
prosyti, prosinti = lýginti
prūdas = kū́dra, tvenkinỹs
pundas, pundelis, pundulys = 1. ryšulỹs, -ė̃lis; 2. šū̃snis; glėbỹs
rasoda = pasõdai, daigaĩ
rėdyti(s) = vil̃kti(s), reñgti(s) (drabùžiais); puõšti(s), dabìnti(s); reñgti, ruõšti
aprėdas, aprėdalas = ãpdaras, ãpdangalas, drabùžis; dangà
parėdas = papuošìmas, pãpuošalas; ãpdaras, apsirengìmas; išeigìniai drabùžiai
parėdymas = 1. pótvarkis; 2. nuródymas
rubežius = 1. síena; 2. ribà
rubežiuotis = ribótis
rūgoti(s) = bárti(s), kéikti(s), plū́sti(s), iškalbė́ti
ružavas, -a = rõžinis, -ė; raũsvas, -à
salka = mansárda
sasiska, sosiska, sosiskė = dešrẽlė
sklepas = 1. rūsỹs; 2. pùsrūsis
slaidas = skaidrė̃
smakas = slìbinas
sortuoti, sortiruoti = rūšiúoti
(su)bujoti = 1. (su)vešė́ti, (su)keróti, tar̃pti; 2. (su)klestė́ti
buinas, -a, buinus, -i = 1. vešlùs, -ì; iš(si)kerójęs, -usi; 2. riebùs, -ì
strausas, štrausas = strùtis
šlanga(s) = žarnà
šlipsas = kaklãraištis
šmotas = gãbalas
šniūras = 1. vir̃vė; 2. virvùtė; 3. spec. virvė́laidis
šniūrelis, šniūriukas = var̃stis, raĩštis, varsčiùkas, raištẽlis
špaklis, špaklius = glaĩstas
špakliuoti = glaistýti
špalas = pãbėgis
špilka, špilkutė = 1. smeigė̃, smeigẽlė; 2. (plaukų̃) segtùkas
špilkuoti = 1. smaigýti, badýti; 2. pašiẽpti, ironizúoti
špricas = švir̃kštas
špricuoti = švir̃kšti
štatas = valstijà
štatyvas = stõvas
štuka = 1. víenetas; 2. gãbalas; 3. pókštas, juokaĩ
štukinis, -ė = 1. vienetìnis, -ė; 2. gabalìnis, -ė
štukorius, -ė = pókštininkas, -ė, išdáigininkas, -ė; juokdarỹs, -ė̃
šuleris = 1. sùkčius, apgavìkas; 2. išdáigininkas
taimautas, taim-autas = 1. pértrauka; 2. spec. pertraukė̃lė
tapkės = šlepẽtės, šliùrės
tormozas = stabdỹs
tormozuoti, tarmozuoti = stabdỹti
tomatai = pomidòrai
tušinti(s) = troškìnti(s)
tušintuvas = troškintùvas
ukolas = 1. dū̃ris; 2. injèkcija
ulioti, uliavoti = ū̃žti, ū̃žauti; puotáuti
univermagas = universãlinė (parduotùvė)
universamas = savìtarnos universãlinė (parduotùvė)
vailokai, veilokai = veltìniai
zelcas = slėgtaĩnis
zrazai = suktìniai, vyniótiniai
zubras = stum̃bras
zubražolė = stumbrã̃žolė
zubrovka = stumbrìnė
ženyti(s) = tuõkti(s); vèsti; tekė́ti
ap(si)ženyti = tuõkti(s); vèsti; (iš)tekė́ti
žgutas = var̃žtis; spec. pynė̃
žiletas = liemẽnė
žiletė = (skutìmosi) peiliùkas
žilka = vãlas
žiurstas = prijuõstė
žulikas = 1. sùkčius, vagìšius; 2. spec. dvìšakis, trìšakis
  1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: