Žodžių ir junginių reikšmės klaidos

mokovas

Žodžių ir junginių reikšmės klaidos

   Klaidos                                                                   Galimi klaidų taisymai
abuojas, -a nevart. r. „abejingas, -a“: Savo darbui jis visai abuojas(abejingas).
abuojumas nevart. r. „abejingumas“.
apmokyti nevart., jei nekalbama apie paviršutinišką, menko intensyvumo, neilgai trunkantį mokymą: Nusikaltėlį padėjo surasti specialiai apmokyti ((iš)mokyti) šunys.
apmokymas nevart. r. „mokymas, išmokymas“.
apsidėti žr. dėti(s)
apsieiti nevart. r. „atsieiti, kainuoti“: Jų išlaikymas valstybei brangiaiapsiėjo (atsiėjo, kainavo).
ap(si)jungti nevart. r. „su(si)jungti; su(si)vienyti; su(si)burti“: apjungti (sujungti) firmas, bankus, įmones ir pan.; apjungti (suvienyti) pastangas, jėgas ir pan.; apjungti (suburti) žmones, visuomenę, bendraminčius ir pan.; apsijungti (susiburti) į draugiją, sąjungą ir pan.
ap(si)jungimas nevart. r. „su(si)jungimas; su(si)vienijimas; su(si)būrimas“.
apsivesti vesti (kalbant apie vyrą); (iš)tekėti (kalbant apie merginą); susituokti.
aptarnauti sąskaitą tvarkyti sąskaitą.
apturėti nevart. r. „turėti, patirti“: Kiek vargo apturėjau (turėjau, patyriau) dėl to savo vaiko!
atidaryti:
atidaryti akis atmerkti akis, atsimerkti;
atidaryti atminimo lentą, paminklą atidengti atminimo lentą, paminklą;
atidaryti čiaupą atsukti čiaupą;
atidaryti dujas, vandenį paleisti dujas, vandenį;
atidaryti knygą, sąsiuvinį atversti, atskleisti knygą, sąsiuvinį;
atidaryti skėtį išskleisti skėtį.
atidengti:
atidengti kaltininką, nusikaltėlį nustatyti kaltininką, nusikaltėlį;
atidengti sąskaitą atidaryti sąskaitą.
atidirbti nevart. r. „baigti rengti, kurti, galutinai apdoroti, ištobulinti“: atidirbti (baigti rengti, kurti, galutinai apdoroti, ištobulinti) metodiką, planą, projektą, technologiją ir pan.
atkoreguoti nevart. r. „(pa)koreguoti“: Mūsų komitetas šį projektą neseniai atkoregavo (=pakoregavo).
atkrauti nevart. r. „išsiųsti; išvežti“: Atkrovėme (Išsiuntėme; Išvežėme) prekes į Vokietiją.
atleisti nevart. r. „(iš)duoti; parduoti“: atleisti ((iš)duoti) knygą (skaitytojui); atleisti (=parduoti) prekę (pirkėjui).
atleidimas nevart. r. „išdavimas; pardavimas“.
atlieti nevart. r. „nulieti, išlieti, padaryti ką liejant“: atlieti (nulieti, išlieti) detalę, paminklą, skulptūrą ir pan.
atmainyti nevart. r. „panaikinti“: atmainyti (panaikinti) įstatymą, nutarimą, potvarkį, susitarimą, nuosprendį ir pan.
atmirti nevart. r. „(iš)nykti, mirti, liautis egzistavus“: Senosios tradicijos pamažu atmiršta (=miršta, nyksta).
atreaguoti nevart. r. „(su)reaguoti“: Į mano skundą seniūnija neatreagavo (ne(su)reagavo).
atredaguoti nevart. r. „suredaguoti“: Tekstas prastai atredaguotas (suredaguotas).
atreguliuoti nevart. r. „sureguliuoti“: Vairą reikėtų atreguliuoti (sureguliuoti).
atremontuoti nevart. r. „suremontuoti“: Atremontavo(Suremontavo) namą ir garažą.
atrestauruoti nevart. r. „restauruoti“: Atrestauravome (Restauravome) paveikslą ir freską.
atsiekti nevart. r. „pasiekti“: Šiemet atsiekėme (pasiekėme) neblogų rezultatų.
atsiekimas nevart. r. „laimėjimas, pergalė; atradimas“.
atsinešti nevart. r. „elgtis; žiūrėti (į ką)“: Po to įvykio jis atsineša (žiūri) į mane labai draugiškai (elgiasi su manimi labai draugiškai).
atsinešimas nevart. r. „elgesys; požiūris“.
at(si)žymėti nevart. r.: 1. „pa(si)žymėti“: Prašom at(si)žymėti (pa(si)žymėti) bilietą; 2. „apdovanoti“: Geriausi darbuotojai buvo atžymėti (apdovanoti) vertingomis dovanomis.
atžyma nevart. r.: 1. „žyma; įrašas“; 2. „žymė; žymuo“.
bendrai nevart. išvadiniu (apibendrinamuoju) žodžiu: Bendrai (Apskritai) jis neblogas žmogus.
davinys nevart. r. „duomuo“: Pastarųjų apklausų daviniai (duomenys) teikia vilčių.
dėti(s):
dėti(s) suknelę, švarką, paltą, apsiaustą ir pan. nevart. r. „vilkti(s) suknelę, švarką, paltą, apsiaustą ir pan.“;
dėti(s) apavą, kojines, kelnes, sauskelnes ir pan. nevart. r. „auti(s), mauti(s) apavą, kojines, kelnes, sauskelnes ir pan.“;
dėtis diržą, juostą ir pan. nevart. r. „juosti(s) diržą, juostą (diržu, juosta) ir pan.“;
dėti(s) auskarus, laikrodį, sagę ir pan. nevart. r. „segtis auskarus, laikrodį, sagę ir pan.“
gautis nevart. savaimine rezultatine reikšme: Gali taip gautis (išeiti, atsitikti), kad šiemetnebesusitiksime. Kas čia gavosi (pasidarė, išėjo)? Lyginant su 1997 m., gautųsi (išeitų, būtų) visai kitas vaizdas.
gyvybingas, -a nevart. r. „nepasenęs, -usi, tinkamas, -a vartoti“: gyvybingas(nepasenęs, tinkamasvartoti) glaistas, skiedinys, gyvybingi (nepasenę, tinkamivartoti) dažai, vaistaiir pan.
glaustas, -a:
glaustais terminais greitai,per trumpą laikąUžsakymus atliekameglaustais terminais (greitai, per trumpą laiką).
įjungti nevart. r. „įrašyti, įtraukti“: įjungti (įrašyti, įtraukti) į planą, sąrašą, komisiją ir pan.
imti(s) žr. nuimti
įnešti

nevart. r.: 1. „pateikti“: įnešti (pateikti) pasiūlymą ir pan.; 2. „įtraukti, įrašyti (į ką)“:įnešti (įtraukti, įrašyti) į sąrašą, sutartį, protokolą ir pan.; 3. „įtraukti, įrašyti, padaryti (ką)“: įnešti (padaryti) pataisą, pakeitimą, papildymą ir pan.įpakavimasnevart. r. „pakuotė“: Žaislai atsiųsti popieriniame įpakavime (popierinėje pakuotėje).išdirbtinevart. r. „parengti, sukurti“: išdirbti (parengti, sukurti) projektą, terminiją ir pan.išeiti: išeinant iš konevart. r. „remiantis kuo, vadovaujantis kuo; atsižvelgiant į ką“: Nutarimas buvopriimtas išeinantišsusidariusiospadėties (atsižvelgiant į susidariusią padėtį).išieškoti: išieškotas, -anevart. r. „išdailintas, -a, dailus, -i, prašmatnus, -i, elegantiškas, -a, subtilus, -i, rafinuotas, -a, galantiškas, -a“: išieškotas, -a (išdailintas, -a, prašmatnus, -i) dirbinys, forma ir pan. (apie meno kūrinį); išieškotas (subtilus, rafinuotas) skonis; išieškotos (dailios, rafinuotos) manieros; išieškotas (dailusgalantiškas) elgesysir pan.išimti: išimti dokumentus, ginklus, sprogmenis, narkotikus ir pan. (iš asmens)= paimti dokumentus, ginklus, sprogmenis, narkotikus ir pan.;dokumentų, ginklų, sprogmenų, narkotikų ir pan. išėmimas (iš asmens)= dokumentų, ginklų, sprogmenų, narkotikų ir pan. paėmimas.išjungtinevart. r.: 1. „išbraukti, atleisti“: išjungti (išbraukti) iš plano, sąrašo, suvestinės ir pan.; išjungti (išbraukti, atleisti) iš komisijos, komitetotarybos, organizacijos ir pan.; 2. „išskaičiuoti, atimti“: išjungti (išskaičiuoti, atimti) iš kainos, sumos, vertėsir pan.išlaikytinevart. r. „išskaičiuoti“: išlaikyti (išskaičiuoti) alimentus, mokesčius ir pan.išlaikymasnevart. r. „išskaičiavimas, išskaita“.išlaikytas, -anevart. r. „santūrus, -i, susitvardantis, -i, susivaldantis, -i“: Mano naujasis kaimynas – pavydėtinai išlaikytas (santūrus, susitvardantis, susivaldantis) žmogus.išmetinėti (užmetinėti)nevart. r. „prikaišioti, priekaištauti“: Tu jam dėltoneišmetinėk (neužmetinėk)(=neprikaišiok, nepriekaištauk).išmetinėjimas (užmetinėjimas)nevart. r. „prikaišiojimas, priekaištas“.išnešti

nevart r.: 1. „priimti“: išnešti (priimti) nutarimą, sprendimą, nuosprendį ir pan.; 2. „duoti, pareikšti“: išnešti (duoti, pareikšti) įspėjimą, papeikimą ir pan.; 3. „pateikti“: išnešti (pateikti) pasiūlymą, protestą ir pan.(iš)pildyti: išpildyti kūrinį= atlikti kūrinį;(iš)pildyti planą= (į)vykdyti planą;pildyti pareigas= eiti pareigas.išpulti

nevart. r.: 1. „tekti, priderėti, prireikti, priklausyti“: Užmokėk jam, kiek išpuola (=pridera, priklauso); 2. „pasitaikyti“: Kalėdos pernaiišpuolė (pasitaikė) gražios.išrištinevart. r. „išspręsti“: Kažin, kaip šį klausimą išriš (išspręs) apskritis?išrišimasnevart. r. „išsprendimas“.išskirtinevart. r. „(pa)skirti“: Išskyrė (Paskyrė) sklypą namui statyti. Firmos vadovai išskyrė((pa)skyrė, davė) premijas.išstatyti sąskaitą= pateikti, išrašyti sąskaitą.išstotinevart. r. „kalbėti; viešai pasirodyti“: Kas dar nori išstoti (kalbėti)? Dabarišstos (=pasirodys) ansamblis.išstojimasnevart. r. „kalba; viešas pasirodymas“.iššauktinevart. r. „sukelti“: iššaukti (sukelti) ligą, reakciją, žemės drebėjimą ir pan.iššaukiantis, -i, iššaukiamas, -anevart. r. „įžūlus, -i, provokuojamas, -a“: iššaukiantis (įžūlus, provokuojamas) elgesys, žvilgsnis, tonas ir pan.iššaukiančiai, iššaukiamainevart. r. „įžūliai, provokuojamai“.išvestinevart. r. „išbraukti, atleisti“: išvesti (išbraukti, atleisti) iš komisijoskomiteto, tarybos ir pan.išvesti iš eksploatacijos= nutraukti eksploataciją; sustabdyti; išjungti.išžiūrėtinevart. r. „apsvarstyti, išnagrinėti“: išžiūrėti (apsvarstyti, išnagrinėti) prašymą, siūlymą, skundą ir pan.įvesti: įvesti į eksploataciją (eksploatacijon)= atiduoti naudoti, eksploatuoti; paleisti; įjungti;įvesti į komisiją, komitetą, tarybą ir pan.nevart. r. „įtraukti į komisiją, komitetą, tarybą ir pan.“;įvesti kamuolį į žaidimą= paduoti (įmesti, įspirti) kamuolį į žaidimą;įvesti pataisą, papildymą= įtraukti, įrašyti, įdėti pataisą, papildymą.kurčias, -ianevart. r. „duslus, -i“: Nuaidėjo kurčias (duslus) sprogimas.matomai (regimai)nevart. įterptiniu žodžiu nuomonei reikšti: Matomai (Regimai) (Matyt), mums reikėtų dar kartą pasitarti. Matomai (Regimai), (Turbūt) jau laikas eiti miegoti.nešti atsakomybę= būti atsakingam, -ai, atsakyti.nuimti: nuimti draudimą, apribojimus, sankcijas, muitus ir pan.= panaikinti draudimą, apribojimus, sankcijas, muitus ir pan.;nuimti greitį, tempą= sumažinti greitį, tempą;nuimti nuo kontrolės= nutraukti kontrolę, liautis kontroliuoti, kontroliavus;nuimti nuo pareigų= atleisti iš pareigų;nuimti premiją, priemoką= neduoti, neskirti premijos, priemokos; nubraukti premiją, priemoką;nuimti priežastis, (psichologinę) įtampą= pašalinti, panaikinti priežastis, (psichologinę) įtampą;nuimti skausmą= numalšinti skausmą;nu(si)imti apavą, kojines, kelnes, sauskelnes ir pan.nevart. r. „nu(si)auti, nu(si)mauti apavą, nusimauti kojines, kelnes, sauskelnes ir pan.“;nu(si)imti diržą, juostą ir pan.nevart. r. „nu(si)juosti diržą, juostą ir pan.“;nu(si)imti sagę, auskarus, laikrodį, žiedą ir pan.nevart. r. „nu(si)segti sagę, laikrodį, išsisegti auskarus, nusimauti žiedą ir pan.“ ;nu(si)imti nuo įskaitos= iš(si)braukti, iš(si)rašyti, iš(si)registruoti iš įskaitos;nu(si)imti suknelę, apsiaustą, švarką, paltą ir pan.nevart. r. „nu(si)vilkti suknelę, apsiaustą, švarką, paltą ir pan.“pajungti

nevart. r.: 1. „privesti“ (kalbant apie komunikacijas): pajungti (privesti) dujas,elektrą, vandenį, šildymą, telefoną ir pan.; 2. „įjungti“ (kalbant apie tiekimo pradžią):pajungti (įjungti) dujas, elektrą, vandenį, šildymą, telefoną ir pan.; 3. „prijungti“:pajungti (prijungti) variklį, skalbimo mašiną ir pan.pajungimasnevart. r. „privedimas; įjungimas; prijungimas“.pakelti: pakelti klausimą, problemą= iškelti klausimą, problemą;pakelti duomenis, bylą ir pan.= peržiūrėti, pa(si)tikrinti duomenis, bylą ir pan.paskaičiuotinevart. r. „(tiksliai) apskaičiuoti, suskaičiuoti“: Būtina paskaičiuoti (apskaičiuoti) didžiausią šių vaistų dozę.paskaičiavimasnevart. r. „(tikslus) apskaičiavimas“.pastatytižr. statytipašalinis (vaistų) veikimas= šalutinis (vaistų) poveikis.pašvęstinevart. r. „skirti, dedikuoti“: Vakaraspašvęstas (skirtas) poeto 100-ųjų metinių sukakčiai. Knyga pašvęsta (skirta) lietuvių kovoms su kryžiuočiais.pavestinevart. r. „apvilti, apgauti; netesėti“: Jis ne kartą yra mus pavedęs (apvylęs, apgavęs).perneštinevart. r. „pakelti, iškentėti, iškęsti, išturėti, ištverti“: pernešti (pakelti, iškentėti, iškęsti, išturėti, ištverti) skausmą, sielvartą, netektį, nelaimę ir pan.perspėtinevart. r. „užkirsti kelią, neleisti atsirasti“: perspėti ligą, nusikaltimą, nelaimę ir pan.(užkirsti kelią, neleisti atsirasti) ligai, nusikaltimui, nelaimei ir pan.pervestinevart. r. „perkelti“: pervesti (perkelti) į kitą grupę, klasę, kursą, skyrių, į kitas pareigas ir pan.peržiūrėtinevart. r. „persvarstyti; iš naujo, dar kartą apsvarstyti“: peržiūrėti (iš naujo, darkartą apsvarstyti) bylą, klausimą, tvarką ir pan.praanalizuotinevart. r. „išanalizuoti“: Būtina praanalizuoti (išanalizuoti) padėtį.prabalsuotinevart. r. „balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, subalsuoti, baigti balsuoti“: Mes jau prabalsavome (balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti).prabėgtinevart. r. „(nu)bėgti“: Kasdien prabėgu (nubėgu) keletą kilometrų.pračiuoptinevart. r. „apčiuopti, užčiuopti“: Padidėjusias kepenis nesunkupračiuopti (=užčiuopti).pradiktuotinevart. r. „padiktuoti“: Pradiktavau (Padiktavau) visas pavardes telefonu.praeitinevart. r.: 1. „nueiti“: praeiti (nueiti) atstumą, kelią, nuotolį; 2. „išeiti“: praeiti (=išeiti) kursą, mokyklą, mokslus (t. y. baigti kursą, mokyklą, mokslus); 3. „paeiti“:praeiti (paeiti) į priekį, į kairę, į dešinę ir pan.; 4. „eiti“: Praeiti ((Į)eiti) draudžiama.praėjimasnevart. r. „(į)ėjimas“: Praėjimas (Įėjimas) į kiemą kitoje pusėje.prafinansuotinevart. r. „finansuoti“: Šį projektą derėtų prafinansuoti (= finansuoti) iš rezervų fondo.pragalvotinevart. r. „apgalvoti“: Šis sprendimas gerai pragalvotas (apgalvotas).prakeliautinevart. r. „keliauti, nukeliauti“:  vasarą prakeliavome (nukeliavome) 300 km.praklausytinevart. r. „perklausyti, išklausyti“: praklausyti (perklausyti) įrašą,praklausyti (=išklausyti)paskaitą ir pan.prakomentuotinevart. r. „(pa)komentuoti“: Šis įvykis buvo išsamiai prakomentuotas (=(pa)komentuotas) per televiziją.prakonsultuotinevart. r. „(pa)konsultuoti“: Mūsų grupę dėstytojas jau prakonsultavo (=(pa)konsultavo).prakontroliuotinevart. r. „(pa)kontroliuoti“: Prakontroliuokite (Pakontroliuokite), kad ataskaitos būtų pateiktos laiku.pramatytinevart. r. „numatyti“: Šitą ėjimą (šachmatų) reikėjo pramatyti (numatyti).pramatymasnevart. r. „numatymas“.praplaukti

nevart. r.: 1. „nuplaukti“: praplaukti (nuplaukti, t. y. įveikti) atstumą, distanciją,nuotolį ir pan.; 2. „perplaukti“: praplaukti (perplaukti) baseiną, ežerą, tvenkinį ir pan.praskambėtinevart. r. „nuskambėti, suskambėti“: Jos balse praskambėjo (nuskambėjo) nepasitenkinimo gaidelė.pravažiuotinevart. r. „važiuoti, įvažiuoti, nuvažiuoti“: Pravažiuoti (Važiuoti) be bilietodraudžiama. Pravažiuoti (Įvažiuoti) į kiemą reikia iš kitos pusės. Mums liko pravažiuoti (važiuoti, nuvažiuoti) 5 km.pravažiavimasnevart. r. „(į)važiavimas“: Už pravažiavimą (važiavimą, kelionę) be bilieto jums teks mokėti baudą. Pravažiavimas į teritoriją draudžiamas (Įvažiuoti į teritoriją draudžiama).pravažiuojantis, pravažiuojamas bilietas= nuolatinis, mėnesinis bilietas.pravesti

nevart. r.: 1. „nutiesti, įvesti“: Laidai neturi būti pravedami (tiesiami) paviršiuje; 2. „išvesti, nubrėžti“: Pravesti (Išvesti, nubrėžti) liniją.pribūtinevart. r. „ateiti, atvykti“: Skirtu laiku jis taip ir nepribuvo (neatėjo, neatvyko).priešakinis, -ėnevart. r. „pažangus, -i“: priešakinė (pažangi) idėja, mintis, pasaulėžiūra, priešakinis (pažangus) mąstymas ir pan.prigulėtinevart. r. „priklausyti, priderėti, pareiti“: Tie pinigai jam priguli (priklauso, pridera). Tai priguli (priklauso, pareina) ne nuo žmogaus valios.priimti vaistusnevart. r. „gerti, vartoti vaistus“.prileisti trūkumų= padaryti, pridaryti trūkumų; leisti atsirasti trūkumams.rastisnevart. r. „būti“: Mūsų būstinė randasi (yra) Kaštonų gatvėje. Kur tu dabar randiesi (esi)?regimaižr. matomai (regimai)reiškianevart. r. „vadinasi, taigi“: Reiškia (Vadinasi), tu rytoj neateisi? Reiškia, (Taigi) dirbsime iki vėlumos.sąstatasnevart. r. „sudėtis“: komandos, komiteto, tarybos ir pan. sąstatas (sudėtis).sekantis, -i

nevart. r.: 1. „šis, -i, šitoks, -ia, toks, -ia“ (prieš išvardijimą): Vilniuje šiuo metu veikiasekančios (šios, tokios) parodos: […]; 2. „štai kas; štai kodėl“ (prieš aiškinimą):Atsakydamas į jūsų raštą pranešu sekantį (štai ką): […].sekančiainevart. r. „taip, šitaip“.skaityti

nevart. r.: 1. „laikyti“ (ką kuo): Jis manęs žmogum neskaito (nelaiko); 2. „manyti, būti tam tikros nuomonės, būti įsitikinusiam, -iai“: Skaitau (Manau), kad jūsų nuomonė nėra teisinga.statyti: statyti grafiką, planą, tvarkaraštį= (su)daryti grafiką, planą, tvarkaraštį;statyti tašką, kablelį, kitus skyrybos ženklus= (pa)dėti, (pa)rašyti tašką, kablelį, kitus skyrybos ženklus;statyti kandidatūrą= (iš)kelti kandidatūrą;statyti klausimą, reikalavimą, sąlygą= (iš)kelti klausimą, reikalavimą, sąlygą;statyti pažymį= (pa)rašyti pažymį;statyti protokolą= (su)rašyti protokolą;statyti tikslą= (iš)kelti tikslą;statyti kelią, dujotiekį= (nu)tiesti kelią, dujotiekį;statyti radiatorių, variklį, skaitiklį ir pan.nevart. r. „įrengti, įtaisyti, pritaisyti, (į)dėti radiatorių, variklį, skaitiklį ir pan.“;statyti telefonąnevart. r. „(į)vesti telefoną“.aukščiau stovintis, -i (pareigūnas, įstaiga)nevart. r. „aukštesnis, -ė, aukštesnysis, -ioji, vyresnis, -ė, vyresnysis, -ioji, viršesnis, -ė (pareigūnas, įstaiga)“.stovis: ligonio, pastato stovis= ligonio, pastato būklė;dvasinis, moralinis stovis= dvasinė, moralinė būsena.talpintinevart. r. „dėti, spausdinti“ (pvz., laikraštyje).tūlas, -anevart. r. „toks, -ia, kažkoks, -ia, vienas, -a, kuris ne kuris, kuri ne kuri“: Tūlas (=Vienas; Kažkoks) amerikiečių bankininkas užsisakė portretą.užbėgimasnevart. r. „bėgimas“ (bėgimo varžybų etapas).uždaryti: uždaryti akis= užmerkti akis, užsimerkti;uždaryti čiaupą= užsukti čiaupą;uždaryti knygą, sąsiuvinį= užversti, užskleisti knygą, sąsiuvinį;uždaryti sąrašą, kartoteką= baigti (pildyti, rašyti) sąrašą, kartoteką;uždaryti skėtį= suglausti skėtį.užėjimasnevart. r. „ėjimas“ (ėjimo varžybų etapas).užinteresuotinevart r. „suinteresuoti, sudominti“: Svarbiausia – užinteresuoti (suinteresuoti, sudominti) pirkėją.užkrauti akumuliatoriųnevart. r. „įkrauti akumuliatorių“.užmanytinevart. r. „sumanyti, sugalvoti“: Jam pavykoužmanyti (sumanyti, sugalvoti) naują šio uždavinio sprendimą.užmanymasnevart. r. „sumanymas“.užmetinėtižr. išmetinėti (užmetinėti)užneštinevart. r.: 1. „užtepti; užkrėsti“: užnešti (užtepti) dažų, glaisto; užnešti (užkrėsti) tinko ir pan.; 2. „pažymėti“: užnešti (pažymėti) kontūrus, taškus ir pan.už(si)pilti automobilį, traktoriųir pan.nevart. r. „į(si)pilti, pri(si)pilti (degalų) į automobilį, traktorių ir pan.“;už(si)pilti benzino, kitų degalų (į automobilį)= į(si)pilti, pri(si)pilti benzino, kitų degalų.užplaukimasnevart. r. „plaukimas“ (plaukimo arba irklavimo varžybų etapas).už(si)dėtižr. dėti(s)užskaitytinevart. r. „įskaityti“: Už laimėtą partiją žaidėjui užskaitomas(įskaitomas) taškas.užskaitanevart. r. „įskaita“: Atlikus užskaitą(įskaitą) įmonių skolos sumažėjo.užvažiavimas nevart. r.:1. „važiavimas“ (automobilių, dviračių, motociklų ir pan. varžybų etapas); 2. „jojimas“(žirgų lenktynių etapas); 3. „pamaina (sanatorijoje, poilsio namuose)“.užvežimas (pvz., prekių)nevart. r. „ko nors atvežimas (pvz., prekių), pristatymas“.vesti: save vesti (vesti save)= elgtisDiskotekoje jis save vedė (elgėsi) tiesiog nepakenčiamai;vedantis, -i, vedantysis, -čioji specialistas, -ė= vadovaujantis, -i, vadovaujantysis, -čioji specialistas, -ė;vedantis bruožas, principas, motyvas, vaidmuo ir pan.svarbiausias, pagrindinis bruožas, principas, motyvas, vaidmuo ir pan.;vedantysis ratas, velenas= varantysis ratas, velenas.vieningas, -anevart. r. „vienodas, -a“: vieningi (vienodi) mokesčiai, tarifai ir pan.žinoti

nevart. r.: 1. „mokėti“: Prastai žinau (moku) anglų kalbą; 2. „išmanyti“: Jis nežino (neišmano) technikos; 3. „pažinti“: Vadovai turi žinoti (pažinti) savo pavaldinius.

  1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: