Sutrumpinimai

mokovas

Sutrumpinimai

agr.     –  ag­ro­no­mi­ja

anat.   –  ana­to­mi­ja

ar­chit. –  ar­chi­tek­tū­ra

asm.    –  as­muo, as­me­ni­nis

astr.    –  ast­ro­no­mi­ja

aukšt.  –  aukš­tai­čių

av.       –  avia­ci­ja

b.        –  ben­dro­ji gi­mi­nė

bažn.   –  baž­ny­ti­nis

bdv.     –  būd­var­dis

be­asm. –  be­as­me­nė var­to­se­na

biol.    –  bio­lo­gi­ja

bot.     –  bo­ta­ni­ka

buv.     –  bu­vęs, -usi

chem.  –  che­mi­ja

d.        –  liau­dies dai­nos žo­dis, po­sa­kis ar sa­ki­nys

daug.  –  dau­gi­nis

dgs.     –  dau­gis­kai­ta, dau­gis­kai­ti­nis

dkt.      –  daik­ta­var­dis

dll.      –  da­le­ly­tė

dlv.      –  da­ly­vis

dvisk.  –  dvi­skai­ta

dz.       –  dzū­kų

džn.     –  daž­ni­nis (kar­to­ti­nis) veiks­ma­žo­dis

ekon.   –  eko­no­mi­ka

esam.  –  esa­ma­sis lai­kas

et­nogr.   –      et­no­gra­fi­ja

euf.      –  eu­fe­miz­mas

fam.     –  fa­mi­lia­rus, fa­mi­lia­riai

farm.   –  far­ma­ci­ja

fil.       –  fi­lo­so­fi­ja

fin.      –  fi­nan­sai

fiz.       –  fi­zi­ka

fi­ziol.   –  fi­zio­lo­gi­ja

fot.      –  fo­to­gra­fi­ja

gal.     –  ga­li­nin­kas

ge­ogr. –  ge­og­ra­fi­ja

ge­ol.    –  ge­o­lo­gi­ja

ge­om.  –  ge­o­met­ri­ja

įnag.   –  įna­gi­nin­kas

iron.    –  iro­niš­kas, iro­niš­kai

įst.       –  įstan­gos kar­to­ti­nis

is­tor.   –  is­to­ri­nis, is­to­ri­ja; is­to­riz­mas

išt.       –  iš­tik­tu­kas

įterpt.  –  įterp­ti­nis žo­dis, po­sa­kis

įv.        –  įvar­dis

jng.     –  jung­tu­kas

jst.       –  jaus­tu­kas

juok.    –  juo­kia­ma­sis, juo­kau­ja­mai

kar.     –  ka­ry­ba

kiek.    –  kie­ki­nis

kilm.    –  kil­mi­nin­kas

klaus.  –  klau­sia­ma­sis

klnt.     –  ke­lin­ti­nis

knyg.   –  kny­gi­nis žo­dis

kom.    –  ko­mer­ci­ja

kt.        –  ki­ti, kit­kas

kul.      –  ku­li­na­ri­ja

kuop.   –  kuo­pi­nis

liep.     –  lie­pia­mo­ji nuo­sa­ka, lie­pia­ma­sis

lingv.   –  ling­vis­ti­ka

lit.       –  li­te­ra­tū­ros te­ori­ja ar is­to­ri­ja

m.        –  mo­te­riš­ko­ji gi­mi­nė

ma­lon. –  ma­lo­ni­nis

mat.     –  ma­te­ma­ti­ka

med.    –  me­di­ci­na

menk.  –  men­ki­na­ma­sis, men­ki­na­mai

min.     –  mi­ne­ra­lo­gi­ja

mit.      –  mi­to­lo­gi­ja

mo­dal. –  mo­da­li­nis žo­dis ar jun­gi­nys

muz.    –  mu­zi­ka

mžb.    –  ma­žy­bi­nis; ma­žy­bi­nis kar­to­ti­nis

naud.  –  nau­di­nin­kas

ne­žym. –  ne­žy­mi­ma­sis

niek.    –  nie­ki­na­ma­sis, nie­ki­na­mai

nkt.      –  ne­kai­to­mas

ntk.      –  ne­teik­ti­nas

nuos.   –  nuo­sa­ka

of.       –  ofi­cia­lus, ofi­cia­liai

pan.    –  pa­na­šus, pa­na­šiai

pa­rod. –  pa­ro­do­ma­sis

pa­žym. –  pa­žy­mi­ma­sis

ped.     –  pe­da­go­gi­ka

plg.     –  pa­ly­gink

po­ez.   –  po­ezi­ja; po­ezi­jo­je te­var­to­ja­mas žo­dis

po­lit.   –  po­li­ti­kos ter­mi­nas

ppr.     –  pa­pras­tai

priešd. –  prieš­dė­lis

prk.     –  per­kel­ti­ne reikš­me

prl.      –  prie­links­nis

prp.     –  pa­rū­pi­na­ma­sis veiks­ma­žo­dis

prš.     –  prie­šy­bė, prie­šin­ga reikš­me

prv.     –  prie­veiks­mis

prž.     –  prie­žas­ti­nis veiks­ma­žo­dis

psich.  –  psi­cho­lo­gi­ja

psn.     –  pa­se­nęs žo­dis ar po­sa­kis

pvz.     –  pa­vyz­džiui

refr.     –  ref­re­nas

re­lig.   –  re­li­gi­ja

ryt.      –  ry­tų aukš­tai­čių

sant.    –  san­ty­ki­nis

sa­vyb. –  sa­vy­bi­nis

sngr.   –  san­grą­ži­nis

sktv.    –  skait­var­dis

spec.   –  spe­cia­lus

sport.  –  spor­tas

stat.     –  sta­ty­ba

subsp. –  sub­spe­cies (po­rū­šis)

sutr.    –  su­trum­pi­ni­mas, su­trum­pin­tai

šauksm.  – šauks­mi­nin­kas

šnek.   –  šne­ka­mo­sios kal­bos žo­dis ar reikš­mė

tarm.   –  tar­mi­nis

te­atr.   –  te­at­ras

tech.    –  tech­ni­ka, tech­no­lo­gi­ja

teis.     –  tei­sė

tekst.   –  teks­ti­lė

tts.       –  tau­to­sa­ka

užs.     –  už­sie­ny­je

v.         –  vy­riš­ko­ji gi­mi­nė

vak.     –  va­ka­rų aukš­tai­čių

var.     –  va­rie­tas (at­mai­na)

vard.   –  var­di­nin­kas

vet.      –  ve­te­ri­na­ri­ja

viet.     –  vie­ti­nin­kas

vksm.   –  veiks­ma­žo­dis

vns.     –  vie­nas­kai­ta

vulg.    –  vul­ga­riz­mas, vul­ga­riai

zo­ol.    –  zo­o­lo­gi­ja

žem.    –  že­mai­čių

žemd.  –  žem­dir­bys­tė

  1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: