Linksnių vartojimo klaidos

mokovas

Linksnių vartojimo klaidos

             Klaidos                                                  Galimi klaidų taisymai
pvz.: Mieste atsirado valkataujantys šunys (valkataujančių šunų)Kolektyve vėl atsirado nesutarimai (nesutarimų). Nuo šviežių braškių kartais atsiranda odosišbėrimai (išbėrimų; kartais išberia odą).
pvz.: Pirkėja paklausė, ar yra pienas (pieno). Žmogaus gyvenime būna potvyniai ir atoslūgiai (potvynių ir atoslūgių)Gal jūsų šeimoje yra kokios problemos (=kokių sunkumų)? Kiekvienoje visuomenėje visada buvo, yra ir bus dori žmonės (=dorų žmonių).
pvz.: Susirgimai (Susirgimų) gripu padaugėjo (pagausėjo).
pvz.: Spėjama, kad nuo trankios muzikos įvyksta pokyčiai (pokyčių) smegenyse.
pvz.: Dėl projekto kilo visokios abejonės (visokių abejonių)Pasitarime iškilonauji klausimai (naujų klausimų) dėl darbo sutarčių.
pvz.: Nelaimingi atsitikimai (Nelaimingų atsitikimų) buityje nemažėjaŠiemet ūkyje sumažėjo karvės(karvių) ir kiaulės (kiaulių).
pvz.: Gyvenime pasitaiko įvairūs nesusipratimai (įvairių nesusipratimų). Mokinio rašiniuose vis pasitaiko skyrybos klaidos (klaidų).
pvz.: Vairuotojas (Vairuotojau), atidarykit durisBirutė (Birute), jus kviečia direktorius. Gerbiamasis pranešėjas (pranešėjau), jums liko 10 minučių.
Pastaba. Priedėliu einančio daiktavardžio ponas vardininkas – ne klaida: Pone pirmininke / Ponas pirmininke, čia reikia jūsų parašo.
= prieĩti ką̃, prie kõ: Priėjome išvados (išvadą, prie išvados). Priėjo bendros nuomonės (bendrą nuomonę, prie bendros nuomonės).
= síekti ką̃: Žuvies svoris siekė kilogramo (kilogramą). Jo ūgis siekia dviejų metrų (du metrus).
pvz.: Čia telpa daugiau šimto (daugiau kaip šimtas, daugiau negu (nei) šimtas, per šimtą, šimtas su viršum) žmoniųParašyk ne mažiau penkių puslapių (ne mažiau kaip penkis, ne mažiau negu (nei) penkis puslapius).
= atitìkti ką̃: Nuorašas atitinka originalui (originalą).
= neatitìkti kõ: Pasiūla dar neatitinka paklausai (paklausos).
= kreĩpti dė̃mesį į ką̃: Daugiausia dėmesio kreipiame pažangumui (į pažangumą; skiriame pažangumui). Nekreipkite dėmesio tam šurmuliui(į tą šurmulį).
= liñkti į ką̃: Jis labai linkęs mokslui (į mokslą)
= panašùs, -ì į ką̃: Sūnus labai panašus tėvui (į tėvą).
= prisitáikyti prie kõ: Mums bus nelengva prisitaikyti naujoms sąlygoms(prie naujų sąlygų).
= sutel̃kti dė̃mesį į ką̃: Dabar sutelkime dėmesį šiai schemai (į šią schemą).
= užjaũsti ką̃: Visi užjautėme bendradarbei (bendradarbę).
pvz.: Jis yra čempionas 50 km distancijai (50 km distancijos čempionas).Padarytas nuostolis 200 litų sumai (200 litų (sumos) nuostolis). Atlikta darbų 5000 litų sumai (už 5000 litų).
pvz.: Šiai dienai (Iki šios dienos) įregistruoti 775 laikraščiai. Spalio 25-ai dienai(Iki spalio 25-os dienos) % bulvių.%nukasta 90 Šiai valandai (Šią valandą; Iki šios valandos) rinkimų rezultatai dar nepatikslinti. Metų pradžiai (pradžioje)institute dirbo 83 darbuotojai.
Pastaba. Veiksmo trukmei bei paskirčiai reikšti naudininkas – ne klaida: Išvažiavovienai dienai. Posėdį atidėjo kitai savaitei. Lėšų skyrė tik šiam mėnesiui.
pvz.: Išėjo pietums (pietų, pietauti). Susirinko posėdžiui (į posėdį, posėdžiauti).Teatras išvažiavo gastrolėms (į gastroles, gastroliuoti, gastrolių). Vykstame oficialiam vizitui (su oficialiu vizitu, oficialaus vizito).
pvz.: Reikalinga sekretorė, mokanti užsienio kalbas (kalbų). Visi mes darome klaidas (klaidų). Prašom atnešti dvi juodas kavas (du [puodelius] juodos kavos) ir vieną arbatą (vieną [puodelį, stiklinę] arbatos). Karštą vandenį (=Karšto vandens) turime kartą per savaitę.
pvz.: Nedarinėk duris (durų)! Kodėl neužsisakėte mūsų žurnalą (žurnalo)? Šiuos užrašus(Šių užrašų) nevadinčiau reportažu.
pvz.: Išėjo linus (linų) rauti. Atvyko skaityti paskaitas (paskaitų). Nuvažiavo atsiimti dokumentus (dokumentų). Išjojo tėvynę (tėvynės) ginti.
pvz.: Fonoteka gausėja įrašais (Fonotekoje gausėja, daugėja įrašų). Kišenės prikimštos pinigais (pinigų). Lentynos prikrautos knygomis (knygų).
pvz.: Jis dosnus pažadais (pažadų). Kraštas gausus miškais ir upėmis (Krašte gausu miškų ir upių). Praėjęs teatro sezonas buvo turtingas naujais spektakliais (=Praėjusį teatro sezoną buvo daug, gausu naujų spektaklių). Ar esi turtingas pinigais (pinigų)?
pvz.: Bičiulis buvo priblokštas tuo įvykiu (to įvykio). Buvome nuliūdinti tokiu jo elgesiu (tokio jo elgesio; Mus nuliūdino toks jo elgesys).
pvz.: Šio leidinio steigėju (steigėjas) yra mūsų institutas. Sprendžiant iš akcento, jis galėjo būti prancūzu (prancūzas). Kas buvo šios infekcijos priežastimi (=priežastis)?
vietoj vardininko: Sąraše jis buvo pirmuoju (pirmasis), todėl atrodė tokiu patenkintu (toks patenkintas). Kas nenori tapti turtingesniu (turtingesnis)?vietoj kilmininko: Vien pinigai nepadaro žmogaus laimingu (laimingo);

vietoj naudininko: Lengva žmogui būti geru (geram), sunkiau – teisingu (=teisingam). Tai padėtų jam tapti profesionalesniu (profesionalesniam);

vietoj galininko: Sunkumai privertė ją būti taupesne (taupesnę) ir išradingesne (=išradingesnę). Kas jį tokiu (tokį) padarė?

Pastaba. Su veiksmažodžiais laikyti, (pa)skelbti, (pa)vadinti, pripažinti įnagininkas – ne klaida, pvz.: Jį laikė gražiu, bet lengvabūdišku. Jis padėtį pavadino pavojinga.Teismas jį pripažino nekaltu. Po dvejų metų jaunuolį paskelbė dingusiu be žinios.
pvz.: Jame (Jam) netikėtai kilo puiki mintis. Mokytoja nuolat diegia savo mokiniuose (mokiniams) grožio supratimą ir ugdo juose (jų) gėrio pradus. Ko jame daugiau – humoristo ar žurnalisto (Kas jis labiau – humoristas ar žurnalistas)? Dar vaikystėje būsimajame sportininke susiformavo (susiformavo būsimojo sportininko) tvirtas charakteris (būsimasis sportininkas išsiugdė tvirtą charakterį).
pvz.: Ji gabi ir moksle, ir sporte, ir muzikoje (ir mokslui, ir sportui, ir muzikai). Spėjau įsitikinti jų teisingume ir sąžiningume (teisingumu ir sąžiningumu). Asmuo įtariamas sunkiame nusikaltime (sunkiu nusikaltimu; padaręs sunkų nusikaltimą; sunkiai nusikaltęs). Menkai nusimanau mašinose (apie mašinas). Jis neblogai nusimano ekonomikoje (= apie ekonomiką; išmano ekonomiką). Ką jis nutuokia toje tapyboje (Ką jis nutuokia, išmano apie tą tapybą)? Prisipažino meilėje (Prisipažino mylįs, kad myli; Pasisakė mylįs, kad myli).
pvz.: Atlikome tyrimus plačioje apimtyje (plačios apimties, didelius tyrimus).
pvz.: Kelių metrų atstume (atstumu; už kelių metrų; per kelis metrus) pamačiau gyvatę.
pvz.: Vakar tu pasirodei aukštumoj (gerai, puikiai, pagirtinai).
pvz.: Pastatai palikti apgailėtinoje būklėje (apgailėtini, apgailėtinos būklės). Namas yra avarinėje būklėje (avarinis; avarinės būklės; Namo būklė avarinė).
pvz.: Raštai išleisti dvitomyje (dvitomiu, dviem tomais).
pvz.: Tekstas perrašytas trijuose egzemplioriuose (trimis egzemplioriais).Išspausdink penkiuose egzemplioriuose (penkis egzempliorius).
pvz.: Dirba dviejuose etatuose (dviem etatais; Turi du etatus).
pvz.: Sportininkas šiandien ne formoje (prastos, blogos formos). Serga tymais lengvoje formoje (lengva forma; lengva tymų forma). Kokioj formoj (Kokia forma; Kaip) atsiskaitysime? Nusipirkau kumpio formoje (forminio kumpio).
pvz.: Šis įstatymas tebėra galioje (tebegalioja).
pvz.: Skaitė paskaitą lietuvių kalboje (lietuvių kalba; lietuviškai). Knyga išėjo anglų ir švedų kalbose (anglų ir švedų kalbomis).
pvz.: Kame čia reikalas (Koks čia reikalas; Kas (čia) yra; Kas (čia) nutiko)?
pvz.: Apgynė disertaciją edukologijos kryptyje (edukologijos, edukologijos krypties disertaciją).
pvz.: Konkursas vyko aukštame lygyje (buvo aukšto lygio; vyko puikiai; buvo gerai organizuotas).
pvz.: iškalti, nukalti paminklą granite (iš granito); išlieti, nulieti skulptūrą bronzoje (iš bronzos).
pvz.: Prietaisas jau normoje (veikia normaliai). Kraujospūdis normoj (=normalus, geras). Viskas normoj (normalu, gerai).
pvz.: Inventorius yra mokyklos nuosavybėje (yra mokyklos nuosavybė; priklauso mokyklai).
pvz.: Vakar buvau ne nuotaikoj (be nuotaikos; prastos nuotaikos; prastai nusiteikęs).
pvz.: Jų namai stovi kelių kilometrų nuotolyje (už kelių kilometrų; keli kilometrai) nuo ežero.
pvz.: Pagaliau pamatėme tą paveikslą originale (to paveikslo originalą). Romaną buvau skaitęs originale (originalo kalba).
pvz.: Šiandien pardavime yra trijų rūšių mėsos (= parduodama trijų rūšių mėsa; turime (parduoti) trijų rūšių mėsos).
pvz.: Prekės gautos fasuotame pavidale (fasuotos). Po reakcijos gavome medžiagą kristalų pavidale (kristalų pavidalo; kristalinę medžiagą).
pvz.: Kiek metų tas romanas buvo rankraštyje (rankraštis, rankraštinis, nespausdintas)? Skaičiau šį veikalą rankraštyje (nespausdintą; šio veikalo rankraštį).
pvz.: Augalai yra glaudžiame ryšyje (glaudžiai susiję) su dirvožemiu.
pvz.: Šokite valso ritme(ritmu).
pvz.: Jis visą laiką buvo glaudžiame sąlytyje (glaudžiai, labai susijęs) su gamtos mokslais.
pvz.: Turime sunkumų ir esame laukimo stadijoje (Turime sunkumų ir tebelaukiame). Viskas tebėra projektų stadijoje (= projektai; projektuojama).
pvz.: Ministerijoje dirbs tie patys žmonės, tik naujame statuse (tik įgaus (turės) naują statusą; tik statusas bus naujas).
pvz.: Jis mėgsta rengtis sportiniame stiliuje(sportiniu stiliumi, sportiškai). Eilėraštis parašytas iškilmingame stiliuje (iškilmingu stiliumi; Eilėraščio stilius iškilmingas).
pvz.: Pirksiu pianiną gerame stovyje (Pirksiu gerą, geros būklės pianiną). Jau keli mėnesiai šalis yra karo stovyje (šalyje yra karo būvis, padėtis). Jį rado girtame stovyje (girtą).
pvz.: Komanda susirinko pilnoje sudėtyje (visos sudėties; visa); žaidžia tokioje sudėtyje (tokios sudėties).
pvz.: Patvirtino sąmatą 1000 litų sumoje (1000 litų (sumos) sąmatą). Bendroje sumoje turime 3000 litų pelno (Bendra pelno suma – 3000 litų; Iš viso turime 3000 litų pelno).
pvz.: Gamykla nedirba, o dalykas tame (tas; toks), kad negauname žaliavų (Gamykla nedirba, mat, nes negauname žaliavų). Reikalas tame (tas; toks;Atsitiko taip), kad baigėsi benzinas.
pvz.: Statybai skirta 9000 tūkst. litų, tame skaičiuje (iš jų; iš to skaičiaus) 500 tūkst. litų montavimo ir apdailos darbams.
pvz.: Ekspedicijoje dalyvavo 15 žmonių, tame tarpe (tarp jų) ir vienas gydytojas. Tokių konkursų, tame tarpe (tarp jų; iš jų ir) senamiesčiui restauruoti, reikėtų skelbti daugiau.
pvz.: Pamėginkime pagriežti šį kūrinį greitesniame tempe (greitesniu tempu; greičiau).
pvz.: Apsvarstykime tolesnius veiksmus įvairiuose variantuose (įvairiais variantais; įvairius veiksmų variantus).
pvz.: Pervargimo išdavoje(Nuo pervargimo; Dėl pervargimo; Pervargęs)organizmas nusilpsta.
pvz.: Sausros įtakoje (Dėl sausros) gausime menkesnį derlių.
pvz.: Karo pasekmėje (Dėl karo) krašto ūkis buvo nuniokotas (Karas nuniokojo krašto ūkį).
žr.pasėka (neteiktini vertiniai)
pvz.: Vaistų poveikyje(Nuo vaistų) ligoniui palengvėjo. Įtempto darbo poveikyje(Dėl įtempto darbo; Nuo įtempto darbo) pablogėjo sveikata.
pvz.: Tokio apsileidimo rezultate (Dėl tokio apsileidimo) kilo gaisras (Tokio apsileidimo rezultatas – gaisras).
pvz.: Ligonį skubiai operavo sąryšyje su pasunkėjusia būkle (dėl pasunkėjusios būklės; pasunkėjus būklei). Jis atleistas iš pareigų sąryšyje su perėjimu (ryšium su perėjimu; nes perėjo) į kitą darbą.
pvz.: Operacijos daugelyje atvejų (daugeliu atvejų; daugiausia; dažniausiai) pavykdavo.
pvz.: Daugumoje (Daugiausia; Dažniausiai; Paprastai) gripu sergama pavasarį ir rudenį. Bendrovėje dirba daugumoje (daugiausia) moterys.
pvz.: Šiandien tas autorius didžiumoje (iš esmės, beveik visai) užmirštas.
pvz.: Dėl avarijų eilėje atvejų (dažnai, neretai) būna kalti pėstieji.
pvz.: Niekas esmėje (iš esmės) nepasikeitė.
pvz.: Statybos darbai pagrinde (apskritai, iš esmės) baigti. Susirinko pagrinde (=daugiausia) pagyvenę žmonės.
pvz.: Šį klausimą aptarsime paskutinėje eilėje (paskutinį; paskiausiai; pabaigoje).
pvz.: Remontą baigėme pilnumoje(visai, visiškai; iki galo).
pvz.: Pirmoje eilėje (Pirmiausia; Pradžioje) sudarykime darbo planą.
pvz.: Principe (Iš principo) su tavim sutinku.
pvz.: Paroda visumoje (apskritai) pavyko.
pvz.: Darbą turime baigti metų bėgyje(per metus; šiais metais). Laiko bėgyje (=Laikui bėgant; Ilgainiui) tiltas apgriuvo. Pretenzijos priimamos mėnesio bėgyje (=mėnesį; visą (šį) mėnesį; per mėnesį).
pvz.: Sprendimas gali būti apskundžiamas laike 10 dienų (per dešimt dienų).
pvz.: Atsakymą gausite trijų dienų laikotarpyje (trijų dienų laikotarpiu; per tris dienas).
  1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: