Žodžių sandaros klaidos

mokovas

Žodžių sandaros klaidos

   Klaidos                                                                                Galimi klaidų taisymai
Svetimi žodžių elementai
-arėja, -erėja – skolintinių daiktavardžių elementai, pvz.:
batarėja = batèrija;
galanterėja = galantèrija
galerėja = galèrija
loterėja = lotèrija
oranžerėja = oranžèrija
-avas, -ava – būdvardžių priesaga (ar baigmuo), pvz.:
bordavas, -a = bòrdinis, -ė, vỹšninis, -ė, tam̃siai raudónas, -a
dangavas, -a = dañgiškas, -a, dangaũs spalvõs, mel̃svas, -à, žýdras, -à
fioletavas, -a, violetavas, -a = violètinis, -ė
kerzavas, -a: kerzavi = kerzìniai (bãtai)
kremavas, -a = krèminis, -ė, krèmo spalvõs
lelijavas, -a = lelìjinis, -ė, lelìjų spalvõs
morkavas, -a = mõrkinis, -ė, mõrkų spalvõs
pliušavas, -a = pliušìnis, -ė
ružavas, -a = rõžinis, -ė, raũsvas, -à
smėliavas, -a = smė̃linis, -ė, smė̃lio spalvõs
šaliavas, -a = šãlinis, -ė (apýkaklė)
vyšniavas, -a = vỹšninis, -ė, vỹšnių spalvõs
-avoti – veiksmažodžių priesaga (ar baigmuo), pvz.:
baliavoti = puotáuti, pokyliáuti
bėdavoti = bėdóti, skų́stis
dėkavoti = dėkóti
komandavoti = komandúoti, įsakinė́ti
meistravoti = meistráuti
ponavoti = ponáuti
žiemavoti = žiemóti
da- (neda-) – priešdėlis, pvz.:
dabėgti = pribė́gti, nubė́gti (iki ko nors): Nedabėgo (Nepribėgo, nenubėgo) ikifinišo
dadėti = pridė́ti, (dár) įdė́ti: Dadėk (Įdėk dar) kelis obuolius, kad krepšys būtų pilnas
dadirbti = baĩgti dìrbti, (dár) padìrbti, išdìrbti: Dadirbsiu (Išdirbsiu) iki pensijos ir išeisiu
daeiti = 1. prieíti (ką), nueíti (iki ko nors): Taip kartu ir daėjome (priėjome) upę (nuėjome iki upės); 2. su(si)pràsti, susiprotė́ti: Pagaliau man daėjo (=aš supratau, man paaiškėjo)
daėsti = 1. baĩgti ė́sti; pri(si)ė́sti (iki soties): Šuo nedaėdė (nebaigė ėsti; nepriėdė); 2. įsiė́sti, įkyrė́ti, nusibósti: Visiems jis daėdė (įsiėdė, įkyrėjo, nusibodo)
daleisti = 1. (pri)léisti: Lankytojai prie ligonių nedaleidžiami (neleidžiami); 2. léisti atsiràsti, pa(si)darýti: Negalime daleisti pažeidimų (leisti atsirasti pažeidimams); 3. sakýti, tar̃ti, manýti: Daleiskim (Sakykim), tu teisus
damokėti = primokė́ti
dapilti = pripìlti (iki viršaus), (dár) įpìlti, pripìldyti
darašyti = prirašýti
dasiekti = pasíekti
dasigauti = nusigáuti (iki ko nors)
dasiprotėti = susiprotė́ti, susipràsti
davesti = 1. privèsti (prie ribos): Arklį davedė ligi ėdžių (privedė prie ėdžių); 2. išvèsti (iš kantrýbės, pusiáusvyros): Toks jų elgesys mane visai davedė (=išvedė iš kantrybės, pusiausvyros); 3. baĩgti dìrbti, padarýti: Darbą reikiadavesti (padaryti, pabaigti) iki galo
nedakepęs, -usi, nedakeptas, -a = 1. ne(iš)kẽpęs, -usi, nebaĩgęs, -usi kèpti, pùsžalis, -ė; 2. kváištelėjęs, -usi
nedakepėlis, -ė = nekẽpėlis,-ė, nesubréndėlis, -ė; kvaišẽlis, -ė; nei šióks, nei tóks, nei šiokià, nei tokià
nedamuštas, -a = 1. neprìbaigtas, -à (mušti); 2. kváištelėjęs, -usi
nedateklius = neprìteklius, trū́kumas, stokà; var̃gas, sunkùmas, skur̃das
-dėjas, -a – daiktavardžių elementas, pvz.:
geradėjas, -a = geradarỹs, -ė̃
niekadėjas, -a = niek(a)darỹs, -ė̃, nenáudėlis, -ė, niẽkšas, -ė
piktadėjas, -a = piktadarỹs, -ė̃
-ikas – skolintinių mažybinės reikšmės daiktavardžių priesaga, pvz.:
kubikas = kùbas, kubẽlis, kubiùkas
pufikas = pùfas, pufiùkas, pam̃psas, pampsiùkas.
-(in)yčia – daiktavardžių priesaga, pvz.:
cukrinyčia = cùkrinė
druskinyčia = drùskinė
kiaulinyčia = kiaulìdė
langinyčia = langìnė
pipirnyčia = pipìrinė
rūkinyčia = (mėsos, žuvų) rūkyklà
varpinyčia = var̃pinė
-ka, -kė – priesagos (ar baigmenys):
a) bendrinių daiktavardžių, pvz.:
čigonka = čigõnė, čigoniùkė
damkė = (šãškių) damà
draugelka = draugùžė
etažerka = etažèrė, knỹginė
giedorka = giedótoja, giesminiñkė
kaimynka = kaimýnė, kaimynė̃lė
kumelka = kumẽlė, kumélšė, kumélpalaikė
mašinka = mašinė̃lė
mergelka = mergiõtė, mer̃giščia, mergiū́kštė
miesčionka = miesčiónė
razinka = razinà, džiovìnta vỹnuogė
sardelka, sardelkė = sardèlė
vagilka = vagìlė, vagìšė
b) asmenvardžių, pvz.: Birutka (Birutė, Birutėlė, Biručiukė), Irka (Irena, Irutė), Gražka, Gražkė (Gražina, Gražinutė), Vytka, Vycka (Vytas, Vytelis, Vytukas), Staska(Stasys, Staselis, Stasiukas)
Netaisyklingos darybos arba ne savo darybine reikšme vartojami žodžiai su lietuviškais elementais
Būdo prieveiksmiai su -(i)ai, padaryti:
a) iš būdvardžių su priesaga -inis, -inė, pvz.:
asmeniniai = ãsmeniškai
besąlyginiai = besą́lygiškai, be są́lygų, griežtaĩ
dvasiniai = dvãsiškai
ekonominiai = ekonòmiškai
eksperimentiniai = eksperimeñtiškai, eksperimeñtais, bañdymais
esminiai = iš esmė̃s, sàvo esmè; iš tiesų̃, iš tikrų̃jų
fiziniai = fìziškai
išoriniai = išóriškai
materialiniai = materialiaĩ
meniniai = mẽniškai
orientaciniai = apýtikriai; maždaũg
plytiniai (raudonas) = plỹtiškai (raudónas), plỹtų (raudõnio, raudonùmo) spalvõs
principiniai = iš prìncipo
psichiniai = psìchiškai
šimtaprocentiniai = šimtù pròcentų
teoriniai = teòriškai
tiesioginiai = tiesióg(iai)
tradiciniai = tradìciškai, iš tradìcijos, pagal̃ tradìciją
vidiniai = iš vidaũs, vidumì
vidutiniai = vidutíniškai
Išimtis: begalìniai
b) iš santykinių būdvardžių, turinčių vienaskaitos vyriškosios giminės vardininko galūnę -is, o daugiskaitos naudininko -(i)ams (bejėgis ir pan.), pvz.:
bejausmiai = bejaũsmiškai, be jaũsmo
bejėgiai = bejė̃giškai
beprasmiai = beprãsmiškai, be prasmė̃s
betiksliai = betìksliškai, be tìkslo
civiliai = civìliškai
dviprasmiai = dviprãsmiškai
vieninteliai (galimas, -a) = vieniñtelis, -ė (gãlimas, -à)
Pastaba. Prieveiksmius su -(i)ai daryti iš tokių kokybinių būdvardžių galima, pvz.: tylutėliai atsiduso, pusdykiai pardavė, pokvailiai atrodo, padalijo apylygiai.
Daiktavardžiai, žymintys įrankius bei kitas darbo priemones ar tam tikras medžiagas, su priesagomis:
a) -ėjas, pvz.:
atskiedėjas = skiedìklis
atskyrėjas = (tẽpalo) skyrìklis
autopakrovėjas = automobìlinis krautùvas
įkrovėjas = (akumuliãtoriaus) (į)krovìklis
išėmėjas = (dėmių̃) valìklis; (vaĩsių kauliùkų) gliaudìklis
išjungėjas = išjungìklis, jungìklis; jungtùvas
išleidėjas = (nutekamų̃jų vandenų) išleistùvas
išskyrėjas = (benzìno, riebalų̃) skirtùvas
išspaudėjas (sulčių) = sulčiãspaudė
jungėjas = jungìklis; jungiamóji mẽdžiaga
kasėjas = (tranšė́jų) kasìklis
klojėjas = (vam̃zdžių) klotùvas
nuėmėjas = (gar̃so) ėmìklis; (vaĩsių) skintùvas
nuleidėjas = (šiùkšlių) nuleistùvas
pakėlėjas = kėlìklis; kéltuvas
pakrovėjas = krautùvas
paleidėjas = (automãtinis) paleidìklis
pastūmėjas = stūmìklis
perjungėjas = pérjungiklis, jungìklis
praskiedėjas = skiedìklis
purškėjas = (trąšų̃) purkštùvas
sanpraleidėjas = sanitãrinė švaryklà
skiedėjas = skiedìklis
sugėrėjas = (kvapų̃) gėrìklis
sukėlėjas (putų) = putõkšlis
surinkėjas = rinkìklis; (óro, vandeñs) rinktùvas
sutepėjas = teptùvas; tepìklis
tręšėjas = (želdinių̃) tręšìklis
b) -ovas, pvz.:
autoatsakovas = atsakìklis
c) -tojas, pvz.:
apšildytojas, apšiltintojas = šildytùvas; šil̃talas
aušintojas = aũšalas; aušintùvas
balintojas = balìklis, bãlalas
baltintojas = baltìklis, bal̃talas
braižytojas = braižýklė
dalytojas = (pašarų̃) dalýtuvas, skirstýtuvas
drėkintojas = (óro) drėkintùvas
formuotojas = (blòkų) formuotùvas
gaivintojas = (óro) gaivìklis
gaudytojas = (tranų̃) gaudỹklė
grąžintojas = (plaukų̃ spalvõs) gaivìklis
greitintojas = greitintùvas
ieškotojas = (ceñtro) ieškìklis
išryškintojas = (fotogrãfijos) rỹškalas
kietintojas = kietìklis, kiẽtalas
maišytojas = (smė̃lio) maišýtuvas
masažuotojas = masažuõklis
minkštintojas = minkštìklis
pagreitintojas = greitìklis; greitintùvas
paskirstytojas = skirstytù̀vas; (betòno) skleistùvas; (liepsnõs) sklaidìklis
pašalintojas = (rūdžių̃) valìklis
pašildytojas = šildytùvas
prailgintojas = ilgintùvas (ìlginamasis laĩdas)
ryškintojas = rỹškalas
sėsdintojas = nusodintùvas
skirstytojas = (srovė̃s) skirstìklis, skirstytùvas; (liepsnõs) sklaidìklis
standintojas = standìklis
stiprintojas = (plaukų̃) stiprìklis; stiprintùvas
sukietintojas = kietìklis
tirpintojas = tirpìklis
treniruotojas = treniruõklis
užpildytojas = ùžpildas
valytojas = (dėmių̃) valìklis; (sniẽgo) valýtuvas
žadintojas = (į́tampos) žadintùvas
Priesagos -inis, -inė būdvardžiai, padaryti iš veikėjus reiškiančių veiksmažodinių daiktavardžių, turinčių priesagas -ėjas, -tojas, pvz.:
ganytojinis, -ė = ganýtojo, ganýtojų (pvz., laiškas)
gydytojinis, -ė = gýdytojo, gýdytojų (pvz., drabužiai)
mokytojinis, -ė = mókytojų (pvz., pasitarimas)
rašytojinis, -ė = rašýtojų (pvz., spauda)
skaitytojinis, -ė = skaitýtojų (pvz., klubas)
vertėjinis, -ė = vertė́jo, vertė́jų (pvz., konferencija)
Būdvardžiai su priesaga -iškas, -iška veikėjo priklausymui kokiai nors kategorijai, ypač tautybei, reikšti pvz.: švediškieji (švedų) sportininkai, turkiškieji grobikai (grobikai turkai), rusiškieji mokslininkai (= rusų mokslininkai; mokslininkai rusai)
Veiksmažodžiai su priesagomis -inėti, -dinėti ne kartotiniam,o tęstiniam kartiniam veiksmui reikšti pvz.: Partrenkė mašina, kai pereidinėjau gatvę (ėjau per gatvę). Tada baiginėjau (buvau bebaigiąs) institutą. Gydytoja paprašė nusirenginėti (nusirengti)Dirbtuves reikėtų perkelti į kokiąbankrutuojančią ar užsidarinėjančią (uždaromą) miesto gamyklą. Trečią žaidimo minutę atrodė, kad jau pralaiminėjame (pralaimime, esame bepralaimį) rungtynes
Neteiktini sudurtiniai žodžiai
Asmenis reiškiantys priesagos -ietis, -ietė žodžiai, padaryti iš dvižodžių ar keliažodžių gyvenamųjų, darbo vietų, įstaigų, įmonių ar organizacijų pavadinimų pvz.: naujavilnietis (Naujosios Vilnios gyventojas), kazlųrūdietis (=Kazlų Rūdos gyventojas, kazlinis), vaiknamietis (vaikų namų auklėtinis)
Sudurtiniai sutrauktiniai žodžiai, sudaryti iš vieno ar kelių žodžių pradžios ir paskutinio viso žodžio, pvz.:
agrochemtarnyba = agrochèmijos tarnýba
dietgydytojas, -a = (gýdytojas, -a) dietològas, -ė
genplanas = generãlinis plãnas
genrangovas = generãlinis rangõvas
medsesuo = medicìnos sesuõ, gailestìngoji sesuõ
politekonomija = polìtinė ekonòmija
vetpunktas = veterinãrijos pùnktas
vyrgydytojas, -a = vyriáusiasis gýdytojas, vyriáusioji gýdytoja
vyrinžinierius = 1. vyriáusiasis inžiniẽrius, vyriáusioji inžiniẽrė; 2. vyresnỹsis inžiniẽrius, vyresnióji inžiniẽrė

Pastaba. Neteiktini ir tokio tipo firmų vardai: Lietlatstatyba, „Varėngrybas“ ir pan.

  1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: