Prielinksnių vartojimo klaidos

mokovas

Prielinksnių vartojimo klaidos

    Klaidos                                                    Galimi klaidų taisymai
ant nevartotinas:
veiksmo priemonei, nesusijusiai su vieta, reikšti pvz.: Ji puikiai griežia ant smuiko (smuiku)Gaudo žuvis ant sliekų (sliekais, su sliekais). Dirba ant dvejų staklių (dvejomis staklėmis).
objektui reikšti su būdvardžiais:
apstus, -i pvz.: Ruduo apstus ant obuolių (apstus obuolių; Rudenį apstu obuolių).
gabus, -i pvz.: Kaimynų vaikas gabus ant muzikos (muzikai).
godus, -i pvz.: Nebūk godus ant svetimo gero (svetimo gero).
šykštus, -i pvz.: Ji visada šykštiant pinigų (pinigų).
turtingas, -a pvz.: Šiemet esam turtingiant šieno (šieno; Šiemet turim daug šieno).
veiksmo objektui reikšti su veiksmažodžiais:
keisti (ant ko) pvz.: Paprašė pakeisti batus ant mažesnių(į mažesnius; mažesniais). Vaikas apsikeitė naujesnį pašto ženkliuką ant senesnio(į senesnį).
mainyti (ant ko) pvz.: Išmainė vištą ant katino (į katiną).
daikto matmenims ar dydžių santykiui žymėti pvz.: Kambario matmenys 2 ant 3 metrų (du iš trijų metrų; du ir trys metrai).Kraujospūdis 80 ant 120 (80 ir 120; 80 su 120). Žemėlapio mastelis 1 ant 1000(1 su 1000)Vaistų imkite vieną šaukštelį ant pusės stiklinės (pusei stiklinės, į pusę stiklinės) vandens.
daikto požymiui, nesusijusiam su vieta, reikšti pvz.: Batai ant aukštų kulnų (aukštais kulnais; Aukštakulniai batai). Radijo imtuvas ant mikroschemų (su mikroschemomis).
vietai reikšti, kai žymimas ne paviršius, o nurodoma kryptis į vidų arba buvimas viduje pvz.: Nuvažiavo ant stoties (į stotį), bet pavėlavo ant autobuso (į autobusą). Ant turgaus (Turguje) pilna atvykėlių. Ką kalbėjo ant susirinkimo (=susirinkime)?
laikui reikšti pvz.: Susitiksime ant rytojaus (rytoj; rytojaus dieną). Ant dienų (Šiomis dienomis; Greitai; Netrukus) pasirodys naujas žurnalo numeris. Atidėkim šį reikalą ant pirmadienio (pirmadieniui; iki pirmadienio). Vaistus liepė gerti du kartus ant dienos(per dieną; dienoje). Kiek tau palikti pinigų ant savaitės (=savaitei)? Išvažiuoju ant visados (visai; visam laikui). Iš pradžių pykosi, bet ant galo (galų gale; pagaliau) susitaikė. Tą klausimą svarstykime ant galo (gale; pabaigoje).
veiksmo ar būsenos pobūdžiui reikšti pvz.: Dirba ant dviejų etatų (dviem etatais; turi du etatus; eina dvejas pareigas). Jis jau ant pensijos (pensininkas; išėjęs į pensiją). Mokėsi ant penketų (=penketais). Pirkau televizorių ant išsimokėjimo (išsimokėtinai). Esu ant biuletenio (Turiu biuletenį, nedarbingumo lapelį) ir sėdžiu ant dietos (laikausi dietos). Jau porą metų ji gyvena ant buto (ant kambario) (nuomoja butą, kambarį).
paskirčiai, siekimui, veiksmo tikslui reikšti pvz.: Pasilik pinigų ant maisto(maistui). Įsidėk pinigų ant kelionės (kelionei; į kelionę; kelionėn). Ar užteks duonos ant šešių žmonių (šešiems žmonėms)? Pakvietėme svečią ant pietų (pietų; pietauti). Iškvietė ant dvikovos (į dvikovą). Mokosi ant inžinieriaus (inžinieriumi; inžinieriaus specialybės).
apie nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais:
domėtis (apie ką) pvz.: Direktorius per mažai domėjosi apie darbo sąlygas (darbo sąlygomis).
ginčytis (ginčas) (apie ką) pvz.: Apie ką (Dėl ko) čia ginčijatės? Kilo ginčas apie pelno paskirstymą (dėl pelno paskirstymo; kaip paskirstyti pelną).
rodyti (apie ką) pvz.: Ši lentelė rodo apie gamybos tempų kitimą (gamybos tempų kitimą; kaip kinta gamybos tempai).
skųstis (skundas) (apie ką) pvz.: Nėra ko tau skųstis apie gyvenimą (gyvenimu). Gauname nemaža skundų apie duonos kokybę (dėl duonos kokybės).
į nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais:
atsiliepti (į ką) (r. „daryti poveikį“) pvz.: Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą (darbingumui).
daryti įtaką (įtaka) (į ką) pvz.: Tėvų elgesys visada daro įtaką į vaikus (vaikams).
daryti poveikį (poveikis) (į ką) pvz.: Aptarė naujų vaistų poveikį į organizmą (organizmui).
daryti spaudimą (spaudimas) (į ką) pvz.: Jie darė spaudimą į mūsų darbuotojus (mūsų darbuotojams).
įsimylėti (į ką) pvz.: Visi mokiniai įsimylėję į naująjį mokytoją (naująjį mokytoją).
nurodyti (į ką) pvz.: Vadovas nurodė į keletą darbo trūkumų (keletą darbo trūkumų).
skirti dėmesį, dėmesio (į ką) pvz.: Skirkite daugiau dėmesio į ligų profilaktiką (ligų profilaktikai).
veikti (į ką) pvz.: Orai labai veikia į žmonių nuotaikas (žmonių nuotaikas).
žaisti (į ką) pvz.: Žaiskime į karą (karą) arba į futbolą (futbolą). Užteks žaisti į slėpynes (=slėpynes, slėpynių, slėpynėmis).
iki nevartotinas būviui beasmeniame sakinyje reikšti pvz.: Dabar jam ne iki egzaminų (ne egzaminai rūpi; ne egzaminai galvoje).Šiandien žvejams ne iki raudžių (ne raudės galvoje; toli gražu ne raudės rūpi) – laukia privatizavimo. Visiems buvo ne iki juoko (ne juokas galvoj).
 nevartotinas su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas,raštas ir pan. parašymo datai žymėti pvz.: Remsimės nutarimu iš spalio 17 dienos (spalio 17 dienos nutarimu). Reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos (kovo 5 dienos protokolą).
pas nevartotinas:
nuosavybei, priklausymui, turėjimui žymėti pvz.: Kiek pas tave ([tu] turi) pinigų? Pas ką yra klausimų (Kas turi klausimų; Kas norėtų paklausti)? Pas mane nėra ([Aš] neturiu) laiko. Pas ją (Jos) gražūs plaukai. Pas ją(Jai) gimė sūnus. Pas mane (Man) pakilo temperatūra. Pas tave (Tavo) negerai parašyta (Tu negerai parašei). Pas čigonus (Čigonų)įdomūs laidojimo papročiai. Pas varžovą neišlaikė nervai (Varžovui neišlaikė nervai; Neišlaikė varžovo nervai). Neseniai pas jį (jam) išoperavo apendiksą.Pirma vieta pas Jonaitį (Pirmą vietą užėmė Jonaitis; Pirma vieta atiteko Jonaičiui).
veiksmo adresatui, šaltiniui, nesusijusiam su vieta, reikšti su veiksmažodžiais, pvz.:
atsiprašyti pvz.: Atsiprašyk pas mokytoją (mokytoją, mokytojo) už įžeidimą.
gauti pvz.: Pas ką (Iš ko) gavai tą žurnalą?
imti pvz.: Jis paėmė pas mane (iš manęs) pieštuką.
įsigyti pvz.: Jis sakė įsigijęs tą knygą pas gatvės prekeivį (iš gatvės prekeivio).
klausti pvz.: Paklausėme pas praeivį (praeivį; praeivio), kur galėtume užkąsti.
kreiptis pvz.: Informacijos kreipkitės pas pavaduotoją (į pavaduotoją).
pirkti pvz.: Pirkau pas jį (iš jo) dviratį.
prašyti pvz.: Prašysiu pas direktorių (direktorių; direktoriaus), kad išleistų atostogų.
reikalauti pvz.: Pažymėjimo reikalaukite pas buhalterį (iš buhalterio).
skambinti pvz.: Skambink pas pirmininką (pirmininkui) iš ano kabineto.
skolintis pvz.: Teko skolintis pinigų pas draugę (iš draugės).
skųstis pvz.: Skųsiuosi pas patį ministrą(= pačiam ministrui).
sužinoti pvz.: Tvarkaraštį sužinosiu pas draugę (iš draugės).
šauktis pvz.: Susirgęs šaukis pas daktarą (daktaro.)
teirautis pvz.: Dėl kelialapio teiraukitės pas vedėją (vedėjos.)
vogti pvz.: Pas kaimynus (Iš kaimynų; Kaimynams) pavogė arklį.
po (su įnagininku) nevartotinas veiksmo būdui ar pagrindui reikšti pvz.: Dokumentai išduodami po parašu (su parašu; pasirašytinai). Kiek jis jau laikomas po areštu (areštuotas, suimtas)? Čia stovi įrenginiai po įtampa (su įtampa). Po kokia rubrika (Su kokia rubrika, antrašte) dėsime šį straipsnį? Laivas plaukioja po (su) Lietuvos vėliava.
prie nevartotinas:
veiksmo sąlygoms reikšti junginiuose:
prie (kokių) aplinkybių pvz.: Nusikaltimas padarytas prie sunkinančių aplinkybių (sunkinančiomis aplinkybėmis).
prie uždarų durų pvz.: Posėdis vyko prie uždarų durų (už uždarų durų; uždaromis durimis; neviešai; buvo uždaras).
prie ligos (gripo, plaučių uždegimo…) pvz.: Prie gripo (Sergant, susirgus gripu) reikia gulėti.
prie (kokių) norų pvz.: Ir prie geriausių norų (Ir geriausių norų turėdamas; Kad ir labai norėdamas) negalėsiu tavęs pasitikti.
prie progos pvz.: Prie progos (Pirma proga; Progai pasitaikius; Radę, turėdami progą)aplankykite šią parodą.
prie (kokių) sąlygų pvz.: Sunku dirbti prie esamų sąlygų (tokiomis sąlygomis; kai tokios sąlygos; esant tokioms sąlygoms.)
prie (kokios) temperatūros pvz.: Prie aukštos temperatūros (Aukštoje temperatūroje; Kai aukšta temperatūra; Esant aukštai temperatūrai) ši medžiaga lydosi.
keitimo santykiui reikšti pvz.: Pinigai bus keičiami santykiu vienas prie šimto (vienas už šimtą; vienas su šimtu; šimtas į vieną).
prieš nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais:
atsiprašyti (prieš ką) pvz.: Teko atsiprašyti prieš draugą (draugą; draugo).
atsparus (prieš ką) pvz.: Kaktusai atsparūs prieš sausras (sausroms).
gintis (prieš ką: badą, stichiją ir pan.) pvz.: Ginsimės prieš visus(nuo visų), kurie mus puls.
neapykanta (prieš ką) pvz.: Jis ilgai jautė neapykantą prieš tikrą brolį (tikram broliui).
pareiga (prieš ką) pvz.: Jaučia pareigą prieš tėvus (tėvams).
 nevartotinas junginiuose:
imti (laikyti) už pagrindą pvz.: Rezoliucijos projektą siūloma priimti (laikyti) už pagrindą (pagrindu; kaip pagrindą).
  1. Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: