Rašybos pagrindai. Neiginio ne rašymas. Sutrumpėję ir nesutrumpėję žodžiai

************************************

RAŠYBOS PAGRINDAI. Žodžių rašymas atskirai ir kartu. Neiginio ne rašymas. Sutrumpėję ir nesutrumpėję žodžiai

****************************************

I. Neiginys ne rašomas atskirai: – su daiktavardžiais, būdvardžiais, veiksmažodžiais, iš jų sudarytomis formomis ir būdvardiniais prieveiksmiais tik, tada, kai juo kas paneigiama ar kam prieštaraujama, pvz.: Ne laisvė rūpi, o materialinė gerovė. Ne davė, o ėmė. Ne girtis čia susirinkome. Egzaminą išlaikyk ne patenkinamai, o gerai. PASTABA. Su daiktavardžiais, kai žymi priklausymą priešingai grupei, rašome kartu, pvz.: Lietuvoje gyvena ir nelietuvių (kitataučių). Nealkani (sotūs) ir jie buvo. IŠIMTIS. Nekada „retai“, nekaip „prastai“, ne kiek „mažiau“, nekur „niekur“.

– Būdvardžių ir būdvardinių prieveiksmių aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnio formos rašomos atskirai nuo neiginio, kai jos pažymi lyginamas daiktų ypatybes, pvz.: Jis rašo ne blogiau už daugelį žurnalistų. Nukeliavo ne mažiau kaip keturis šimtus kilometrų.

– Nuo skaitvardžių ir įvardžių, kai kurių daiktavardinių prieveiksmių visada rašoma atskirai, pvz.: ne aš, ne tu, ne mes, ne mano, ne tas, ne toks, ne koks, ne kiekvienas, ne vienas, ne dešimt, ne oirmas, ne visada, ne visados, ne visur, ne kitur, ne tiek, ne taip, ne kitaip, ne ten, ne čia; ne dviese, ne trise, ne vienaip, ne kitaip, ne antraip; ne laiku, ne namie, ne namo, ne vakar; ne dabar, ne itin, ne nuolat, ne staiga, ne veltui; ne visuomet, ne tuomet, ne todėl, ne paeiliui, ne pakeliui, ne tuojau, ne kasdien, ne šiemet, ne šiandien, ne šįryt, ne dukart; ne bet kaip, ne bet kada, ne iš lėto, ne be reikalo,ne per daug, ne kitur, ne šitaip, ne nuolat, ne kartą, ne juokais, ne greta, ne staiga, ne tolydžio.

IŠIMTIS. Nekaip, nekoks-„prastas“ , nesavas-„svetimas, keistas“, nekas-„blogai“.

Sudėtinių įvardžių ir prieveiksmių viduje tarp dviejų vienodų žodžių esanti dalelytė ne rašoma atskirai nuo tų žodžių ir be brūkšnelių, pvz.: kas ne kas, koks ne koks, kuris ne kuris, kur ne kur, kada ne kada, vos ne vos. Atskirai rašomi: ne kažin kas, ne bet kas. Įsidėmėti: norom nenorom, vargais negalais. (Senas nesenas, kad tik turtingas).

Nuo prieveiksmių, turinčių priešdėlį pa- ir galūnę –ui, pvz.: ne pakeliui, ne pamečiui, ne veltui… .

Nuo prielinksnių ir jungtukų rašome atskirai, pvz.: be abejo, be galo, iš anksto, iš karto, iš tiesų, iš tikrųjų.

IŠIMTIS. nekaip „negu“. Įsidėmėti: neiginys nebe rašomas taip, kaip su tais žodžiais rašome neiginį ne.

1užduotis. Perskaitykite sakinius ir paaiškinkite, kodėl pabrauktuosius žodžius rašome kartu arba skyrium (Pasitikrinti: I taisyklė ir išimtys). 

1. Atrodė ne prasčiau už kitus ir net šiek tiek geriau. 2. Ne laikas kalbėti, vis tiek nieko nepadėsi. 3. Nekaip užaugo šįmet rugiai, ir kiti javai, taip pat ne per geriausiai užderėjo. 4. Nebedaug mūsų liko, ir nebe tokie mes, kaip anksčiau. 5. Mokėmės ne vienuose namuose, bet dėl to mūsų draugystė nė kiek neatšalo. 6. Tuo diena ne pasibaigė, o prasidėjo. 7. Iš tikrųjų plaukikas plaukė ne pasroviui. 8. Katė ne bėgo, o tyliai sėlino patvoriu. 9. Nori nenori, vis tiek reikės važiuoti. 10. Tau ne tas turėtų rūpėti.

2 užduotis. Parašykite neiginį ne drauge arba skyrium su kitais žodžiais.

1. Atsarga gėdos (ne, daro)__________. 2. (Ne, kaip)___________ pailsėjau. 3. Diena išaušo (ne, šalta)________, bet apsiniaukusi. 4. Kur du – tai (ne, vienas)___________. 5. Tėvas (ką, ne, ką)__________ girdėjęs, bet tikriausiai (ne, viską)_________. 6. Ar mes (ne, artimiausi)_________ giminės? 7. Jau (nebe, tas)__________, visai (ne, tas)_________ žvaigždžių spindėjimas. 8. (Ne, vieną)_________ ir (ne, du)___________ kartus girdėjau senus žmones sakant, kad (ne, laimė)____________ niekad (ne, vaikšto)_____________ viena. 9. Nors Kurmelis ir (nebe, jaunas)____________, bet šmotą vertesnis už kokį plikį. 10. Rytas išaušo rūškanas, dangus atrodė kažkoks (ne, linksmas)___________, bet mes iš karto pajutome. 11. Tam reikėjo rankų, (ne, mažiau)___________ ir proto. 12. Tu (ne, laimingas)__________ žmogus, o jis dar (ne, laimingesnis)___________. 13. Po pusryčių ilsėtis dar (ne, laikas)_______________. 14. (Ne, visa)________, ką žmogus parašo per daug metų, jam vienodai brangu. 15. (Kada, ne, kada)_____________ ir jis ima (ne, drąsiai)___________ šūkauti. 16. Ir aitvaras (ne, visados)______________ pinigus neša. 17. Jis (vis, dar)_____________(ne, atliko)___________ darbo, ir (dėl, to)_______ gavo barti. 18. (Ne, kokia)__________ ta sodyba, bet (vis, gi)______________ sava, artima. 19. (Iš, tikrųjų)___________ jis buvo pats (ne, turtingiausias)_____________ žmogus. 20. (Kaž, koks)_____________ tu šiandien (ne, savas)___________, gal (ne, kaip)_________________jautiesi? 21. Pastangos buvo (ne, perniek)___________. 22. (Ne, visiškai)___________ taip pasakiau, bet (ne, ta)_________ teisybė, kuri visiems patinka. 23. (Ne, be, reikalo)___________ jis sakė, kad (ne, kiekvienam)__________________ toks darbas. 24. (Vis, dėl, to)____________ (aną, kart)____________ tu (ne, vienas)_______________ buvai. 25. Jis (žūt, būt)__________ norėjo būti (nebe, paskutinis)__________________. 26. Gražus (ne, gražus)____________, kad geras būtų ir (ne, per, daug)__________________ senas.

II. Neiginys ne rašomas kartu: – su daiktavardžiais, būdvardžiais, veiksmažodžiais, iš jų sudarytomis formomis ir būdvardiniais prieveiksmiais, kai šiems žodžiams suteikia priešingą ar kitą reikšmę, pvz.: nejučiomis, negirdomis, netyčia, nejučia, nežiniomis, darbas-nedarbas, laimė-nelaimė, darbingas-nedarbingas, dirba-nedirba, važiuoja-nevažiuoja, dirbamas-nedirbamas, kalbant-nekalbant, gerai-negerai, ilgam-neilgam, nedaug, nearti, netoli, netoliese.

– Kai suteikia naują reikšmę, neiginys ne kartu rašomas su kai kuriais įvardžiais ir įvardiniais prieveiksmiais: koks-nekoks (prastas), savas-nesavas (keistas), kaip-nekaip (prastai).

– Kartu rašome, kai žodžiai neturi porų be neiginio, bet juos galima sugretinti su kitais bendrašakniais žodžiais be neiginio ne, pvz.: nenaudėlis (nauda), neklaužada (klausyti), netrukus (trukti).

3 užduotis. Taisyklingai parašykite suskliaustuosius žodžius. (Pasitikrinti: II taisyklė).

 

1. Jam staiga pasirodė, kad (ne, nakties)____________ tamsa, o juodas, grėsmingas debesis užgulė jo sodybą. 2. (Ne, veltui)__________ tiek metų pragyveno. 3. Aš (ne, apie)___________ derlių pasišnekėti su tavim norėjau. 4. Tik (kur, ne, kur)____________ dar kala genys stuobrį ir liuoksi voveraitė. 5. Svečias (ne, iš, karto)___________ pradėjo kalbą. 6. (Kai, kurie)_________ pasekė pirmininko pavyzdžiu. 7. Ar jūs (ne, gamtininkai)______________, kad žinote tuos pavadinimus? 8. (Ne, jučia)________ ištrūkau į tamsą. 9. Jam visai (ne, baisus)__________ tas besisunkiantis kraujas. 10. Kapą (tuoj, pat)__________ paslepia eglių vainikai, jurginų žiedai. 11. Man kėlė siutą sakoma į akis (ne, tiesa)_________. 12. (Ne, kartą)__________ esu matęs, kaip gerai sekasi cinikams. 13. – (Ne, iš, gero)_______________ juk tu ėjai ir aš samdžiausi,- pasakė Petras. 14. Šis (iš, lėto)___________ rūkė pypkę. 15. (Šia, pus)____________ Nemuno užgęsta laužai. 16. (Kodėl, gi)_________ Maldonis prieš kitus visą laiką didžiavęsis? 17. Kiekvienas jį būtų suvokęs (ne, kaip)___________ brūkštelėjimą, o kaip dūžį. 18. (Ne, toliese)__________ ėmė klykauti išgąsdinta pempė. 19. (Daug, maž)__________ darbas atliktas. 20. (Jų, dviejų)____________ charakteriai (ne, sutapo)_____________.

 

III. Žodžių junginiai, kurių vienas narys (žodis) sutrumpėja, rašomi kartu: anąkart-aną kartą, anądien-aną dieną, kaskart-kas kartą, dusyk-du sykius, kasdien-kas dieną, šiandien-šią dieną, šiemet-šie metai, anuokart-anuo kartu, viskas-visa kas, anapus-ana pusė.Nesutrumpėję junginiai rašomi atskirai: aną kartą, vienu kartu, dvi dešimtys, kaip matai, gali būti.

Dviejų žodžių samplaikas primenančios dviskaitinės formos rašomos vienu žodžiu: mudu, judu, judvi, tuodu, tiedvi, juodu, jiedvi, abudu, abidvi.

Prielinksniai su sutrumpėjusiomis linksnių formomis rašomi kartu: bemaž, iškart, išsyk, išties, pervis, popiet, suvirš, suvis, užvis, perdien, pernakt, perpiet, popiet, ligpiet, išvis. Tačiau rašome: iš karto, iš sykio, iš tiesų, per visą, po piet, su viršum, su visu, už visą, per dieną, per naktį, per pietus, po pietų, ligi pietų, iš viso.

4 užduotis. Taisyklingai parašykite suskliaustuosius žodžius ir įrašykite praleistas raides.

1. (Ne, didelė)______________ tai upė ir (ne, per, daug) ______________ įsp__dinga. 2. Nuo marių (be, perstojo) ____________ p__tė žiemys. 3. Įžiebta liepsna (ne, taip)___________ greitai g__so. 4. (Iš, pradžių)_____________ kaime lojo šun__s, bet greitai nut__lo, ir įsiv__ravo tokia (ne, paprasta)________________ tyla, rodos, viskas šioje žemėje užm__go. 5. (Šen, bei, ten)________________ tamsavo ar__mo varsnos, __sispraudusios tarp rudeniškai bl__škaus dobilienų žalsv__mo ir ž__mkenčių laukelių. 6. Važiuoju traukiniu atgal ir galvoju, kaip čia klumpėtam (pirmą, kartą)_________ draugams pasirodyti. 7. (Tuo, tarpu)____________ Sierakauskui jau iš anksto buvo pranešta apie gr__siant__ pavoj__. 9. Vis__ amžių tamsoj šlitinėjau, (dėl, to)__________ juos į švies__ išvedžiau. 10. (Ne, tas)_________ medis lū__ta, kuris braška. 11. Bet ir mėšlą mėžti (ne, lengviau)__________. 12. (Vis, dėlto)__________ atok__snių apylinkių miškingumu Telšiai gali (net, gi)___________ d__dži__tis. 13. Jis girdėjo tėvus šna__ždantis tarp sav__s, bet jie (ne, šaukė)___________ vaiko. 14. Valdas stovėjo (čia, pat)_________ ant laiptų l__k__riuodamas šauk__ant a__gal, kad jis galėt__ gr__žti. 15. (Ne, žinia)______________, kaip jam pav__ko laimėti. 16. Ir (ši, tie)________ skardingi mena. 17. (Į, dėmiai)___________ žvelg__ ž__dros akys . 18. (Vos, ne, vos)_________ neįl__žo. 19. (Jie, du)____________ ėmėsi darbo, ir krepšiai po truputį pilnėjo. 20. Aš (ir, gi)___________ su pasididžiavimu ir širdies grauduliu galvoju apie m__sų tėvus, kurie rašto mažai uost__ arba visai neregėj__. 21. (Ne, daug)________ (te, lijo)________. 22. (Abu, du)_________ turėjome progą pakeliauti. 23. (Ne, geras)_________ tas paukštis, kuris savo lizdą terš__. 24. Švenčių dienomis autobusai (ne, važiuoja)_____________. 25. Po žemės drebėjimo tos šalies g__ventojai jauč__si kaip (ne, savi)___________. 26. (Ne, medis)_______, o su lapais, (ne, drabužis)_____________, o susiūtas. 27. Mokslai tam žmogeliui (ne, itin) __________ sekėsi. 28. (Nei, šviečia)____________, (nei, šildo)___________. 29. (Nebe, pirmas)__________ kartas, kaip neklaužadai duodama pastaba. 30. (Ne, be, toli)_______________tas tavo kaimas.

,

%d bloggers like this: